02.12.2019

Nyhed

Højesteretsdom vil sætte skub i sagsbehandling af sager om beskatning af deltagere i kommanditselskaber

Den 11. november 2019 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende beskatning af kommanditister som følge af frigørelse for restgæld i et kommanditselskab. Det må antages, at dommen vil sætte skub i en ellers stagneret sagsbehandling af lignende sager hos Skatteankestyrelsen.

I sagen havde et kommanditselskab investeret i en engelsk ejendom, som var finansieret ved lån. Lånene var givet på såkaldte non-recourse vilkår, hvilket indebar, at kommanditisterne kun hæftede for lånet op til ejendommens værdi samt kommanditselskabets provenu ved salg af ejendommen. Med andre ord hæftede kommanditisterne med den stillede sikkerhed for lånet og ikke mere.

Ved kommanditisternes salg af deres anparter i K/S’et og långivers afhændelse af ejendommen blev kommanditisterne frigjort for deres andel af gælden, som ikke var dækket ved salgsprovenuet på ejendommen.

SKAT forhøjede derefter kommanditisternes skattepligtige indkomst med differencen mellem restgælden og salgsprovenuet, idet SKAT mente, at der var tale om en skattepligtig kursgevinst på gæld i fremmed valuta.

Sagsøgeren, som var kommanditist i det omhandlede K/S, var imidlertid af den opfattelse, at forskellen mellem den restgæld, som kommanditselskabet hæftede for, og den samlede restgæld i henhold til låneaftalen ikke var en skattepligtig gevinst på gæld.

Højesterets afgørelse

Højesteret stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse med henvisning til, at der efter låneaftalen forelå en betalingsforpligtelse på tilbagebetaling af hele gælden - også selvom det viste sig, at kommanditisterne, herunder sagsøgeren, kun kom til at hæfte for en mindre del af denne.

Det må forventes, at der som følge af dommen snart vil komme skred i behandlingen af sager om kommanditisters mulige kursgevinster, som i lang tid har ligget stille hos Skatteankestyrelsen. De sager hvor der har været indgået aftale om non-recourse vilkår, vil formentlig tabes, mens dommen næppe vil få betydning for sager, hvor kommanditisterne har indbetalt hele restgælden.

Er Højesterets dom relevant for dig?

NJORD repræsenterer allerede kommanditisterne i flere ejendomskommanditselskaber i verserende sager i Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten. Hvis du har brug for rådgivning vedrørende dine skattemæssige forhold ved deltagelse i et K/S, eller hvis har du allerede har modtaget en afgørelse fra SKAT/Skattestyrelsen, er du velkommen til at kontakte advokat (H) Robert Mikelsons, som leder NJORDs SKAT og moms faggruppe.

 

Seneste nyheder

Ny amerikansk lovregel om container demurrage og container detention i lyset af COVID-19

Den 18. maj 2020 trådte ny container demurrage og container detention lovgivning i kraft i USA. Formålet med den nye lovgivning er at forhindre, at eksport- og importvirksomheder bliver mødt med urimelige container demurrage/detention gebyrer, samtidig med at hensynene bag container demurrage/detention varetages. Reglen trådte i kraft midt i COVID-19 pandemien, som i sig selv giver anledning til særlige logistiske udfordringer, der kan medføre en øget risiko for, at eksport- og importvirksomheder løber ind i store container demurrage regninger.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu