Skal man betale skat af handel med bitcoins og anden kryptovaluta? Når du handler med kryptovaluta og -aktiver, skal du være opmærksom på, at gevinster kan være skattepligtige, og at tab kan give fradrag i skat.
 

Skattereglerne og processerne omkring bitcoins og anden kryptovaluta kan være komplekse og vil ofte give anledning til en række spørgsmål. Hos NJORD Law Firm har vi et dedikeret team af skatteadvokater, der specialiserer sig i sager relateret til kryptovaluta og kan rådgive dig om regler og besvare dine spørgsmål.

Vores eksperter har både den juridiske ekspertise og det tekniske indblik i kryptoverden, der skal til for at hjælpe dig, uanset om du handler med bitcoins eller altcoins, om du staker, miner eller swapper.


Skal man betale skat af Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer? 

Gevinst og tab fra kryptovaluta beskattes som udgangspunkt som almindelig personlig indkomst. Det betyder, at gevinst beskattes med den samme skattesats som fx lønindkomst. Satsen afhænger dermed af ens øvrige indkomstforhold. Skatteprocenten for handel med bitcoins og alternative krypto kan være helt op til 55,9 %. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag på 8% af kryptogevinster.

KAN TAB FRA KRYPTOVALUTA MODREGNES I GEVINSTEN VED BESKATNING?

Tabet i forbindelse med køb og salg af kryptovaluta kan ikke modregnes i gevinsten. Man får alene et såkaldt ligningsmæssigt fradrag i skat for tab ved kryptohandel. Det betyder, at selvom tab overstiger gevinst, kan man fortsat ende med at skulle betale penge i skat uden at få penge tilbage for eventuelle tab.

LIGNINGSMÆSSIGT SKATTEFRADRAG FOR TAB VED KRYPTOHANDEL

Hvis du taber penge ved handel med bitcoin eller andre kryptovalutaer, kan du kun få et ligningsmæssigt fradrag i skat for dette tab. Dog er dette fradrag begrænset til maksimalt 15 % af din årlige skattepligtige indkomst. Det betyder, at selvom du har store tab på krypto, kan det skattemæssige fradrag være begrænset, og du kan ende med at skulle betale skat, selvom du har lidt tab.

FIFO-PRINCIPPET: OPGØRELSE AF GEVINSTER OG TAB PÅ KRPTOVALUTA EFTER

Når du beregner gevinster eller tab for kryptovaluta, skal du normalt bruge den praktiske hovedregel; FIFO-princippet (First In First Out). FIFO-princippet bruges, fordi der ofte foretages mange handler og delhandler med kryptovalutaer. Det gør det normalt vanskeligt eller umuligt at skelne mellem de enkelte kryptovalutaer i handlerne. Du kan beregne og oplyse gevinster og tab på SKAT.dk.

FRADRAG FOR UDGIFTER VED HANDEL MED KRYPTOVALUTA

Du kan få skattefradrag for dine udgifter i forbindelse med køb og salg af kryptovaluta, hvis de direkte vedrører selve transaktionerne. Udgifter til interne overførsler mellem dine egne ’wallets’ (online krypto-tegnebog) og udgifter til skatteberegningsrapporter vedrører ikke direkte dine kryptovalutahandler og transaktioner. Derfor kan du ikke få fradrag for disse udgifter.

DU KAN ANMODE SKAT OM BINDENDE SVAR VED TVIVL

Kryptovaluta er stadig et forholdsvis nyt fænomen, og der kommer hele tiden nye typer af kryptovalutaer og handelsmetoder til. På grund af den hurtige udvikling er det ikke altid muligt at forudsige, hvordan skattemyndighederne vil behandle det skattemæssigt.

I tilfælde af tvivl kan man anmode Skattestyrelsen om en bindende afgørelse vedrørende beskatningen af en planlagt eller allerede udført handling med kryptovaluta.
 

For at undgå alvorlige skattesmæk er det afgørende at have en dyb forståelse for beskatning af handel med kryptovaluta.


KRYPTOVALUTA UNDTAGET FRA BESKATNING

I visse tilfælde beskattes handel med kryptovaluta ikke, eller der beskattes efter andre regler, end der gælder for personlig indkomst.

Eksempler på undtagelser til beskatning af kryptovaluta:

 • Kryptovaluta som betalingsmiddel: Du kan undgå beskatning, hvis du har købt kryptovaluta og bruger den som betalingsmiddel. Det er vigtigt at kunne dokumentere det over for Skattestyrelsen.
 • Finansielle kontrakter: Hvis du handler med finansielle kontrakter, hvor kryptovaluta er det underliggende aktiv, beskattes gevinsten på kontrakten i stedet for selve kryptovalutaen. Det følger reglerne i kursgevinstloven.
 • Handel på vegne af andre: Hvis du handler med kryptovaluta på vegne af andre, beskattes kun den profit, du opnår ved at handle for dem. Selve handlen med kryptovaluta er ikke skattepligtig i denne situation.

Der er mange forskellige situationer, der kræver forskellig skattemæssig behandling. Vores skatteadvokater har omfattende erfaring inden for området og kan give rådgivning og føre sager vedrørende alle former for kryptovaluta.


DU SKAL KUNNE DOKUMENTERE DINE HANDLER MED KRYPTOVALUTA OVER FOR SKAT

Skattestyrelsen kan altid efterprøve og kontrollere skatteansættelser. Det betyder, at de kan undersøge, kontrollere og efterprøve rigtigheden af de skatteoplysninger, som en privatperson eller et selskab oplyser ved handel med kryptovaluta. Du skal derfor kunne dokumentere gevinster og tab over for Skattestyrelsen, hvis de beder dig om det. Det er vigtigt, at du gemmer alle købs- og salgsoplysninger i forbindelse med dine handler og transaktioner.

HVILKE DOKUMENTER FRA DINE KRYPTOHANDLER KAN SKAT BEDE OM?

Skattestyrelsen kan bede om forskellige dokumenter for at undersøge dine kryptohandler. De 10 dokumenter, de oftest beder om, er:

 1. Opgørelse efter FIFO-princippet af gevinster og tab fordelt efter indkomstår.
 2. Dokumentation for oprettelsen af wallets (virtuel krypto-tegnebog).
 3. Dokumentation for oprettelse af en bruger på en krypto-exchange samt aftalevilkår.
 4. Transaktionsoversigt fra krypto-exchanges og løbende beholdning af kryptovalutaer (.csv-fil).
 5. Ordre-, købs-, salgs- og betalingsbilag (screenshots eller .csv-filer).
 6. Mails og anden korrespondance vedrørende kryptovalutatransaktioner.
 7. Oplysninger om udbyderen af din wallet (wallet provider).
 8. Aftalegrundlaget med udbyderen af din wallet.
 9. Kontoudskrifter fra bankkonti vedrørende køb og salg af kryptovaluta.
 10. Eventuel anden relevant dokumentation for køb og salg af kryptovaluta.


HAR DU GLEMT AT GIVE SKAT OPLYSNINGER OM DINE KTYPTOHANDLER?

Husk, at du skal oplyse alle gevinster og tab fra handel med bitcoin og kryptovaluta til SKAT i din selvangivelse. Hvis du har glemt det, kan det være en god idé at undersøge, om det kan rettes med en frivillig indberetning, eller om du skal foretage en selvanmeldelse.

HVIS DU HAR MODTAGET ET BREV FRA SKAT

Hvis du har fået et brev fra Skattestyrelsen, skal du være opmærksom på, at de oplysninger, du giver dem, bruges til kontrol. Tænk derfor nøje over, hvad der er sket, før du svarer. Nogle kan også opleve, at deres årsopgørelser bliver frosset, hvilket gør det umuligt at lave frivillige indberetninger.

Hvis du har handlet med kryptovaluta, men endnu ikke har fået et brev fra Skattestyrelsen og ikke har indberettet tab og gevinst, bør du sørge for at få styr på det hurtigst muligt.

Vi har hjulpet mange med at besvare breve fra Skattestyrelsen og har stor erfaring med, hvordan man svarer bedst muligt. 

SELVANMELDELSE

En selvanmeldelse til Skattestyrelsen betyder, at enten en virksomhed eller en privatperson frivilligt og af egen drift informerer Skattestyrelsen om eventuelle fejlagtige eller manglende oplysninger vedrørende deres skatteforhold. Formålet er at rette op på disse fejl eller mangler. Læs mere om selvanmeldelse her.

Det er vigtigt at huske, at en selvanmeldelse kan få juridiske konsekvenser, afhængigt af fejlens omfang og alvor. Derfor er det altid klogt at søge professionel rådgivning.

DU KAN KLAGE OVER SKATTESTYRELSENS AFGØRELSE OM FORHØJELSE

Hvis Skattestyrelsen forhøjer din indkomst fra handel med kryptovaluta, har du mulighed for at klage over afgørelsen inden for tre måneder fra datoen for afgørelsen. Det kan du gøre enten ved de administrative klageinstanser eller domstolene.

Forhøjelsen kan skyldes ændringer i den indberetning af indkomst og fradrag, du har foretaget i din årsopgørelse, eller som følge af oplysninger, som Skattestyrelsen har indhentet fra danske kryptobørser.

Du har også mulighed for at få dækket op til 100 % af dine advokatomkostninger i forbindelse med rets- eller klagesagen af statens ordning med omkostningsgodtgørelse.

 

SKAL EN SKATTEADVOKAT FRA NJORD LAW FIRM HJÆLPE DIG?

NJORD Law Firm kan sikre, at dine skattemæssige forhold vedrørende handel med kryptovaluta er korrekt håndteret. Vores skatteadvokater kan rådgive dig gennem de komplekse skatteregler og processer forbundet med kryptovalutahandel og sikre, at du opfylder dine skatteforpligtelser korrekt.

Vi kan også hjælpe med at optimere dine skattemæssige forhold, minimere din skattebyrde og beskytte dine interesser i tilfælde af eventuelle tvister med skattemyndighederne.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?