NJORDs team af Skatteadvokater er blandt Danmarks absolut førende og mest erfarne i førelse af klage- og retssager samt håndtering af tvister med skattemyndighederne. Samtidig fører vi løbende et stort antal skatte-, moms- og afgiftssager for både Skatteforvaltningen, de administrative klagemyndigheder (Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnene og Landsskatteretten) og domstolene.
 

Vi fører alle typer af skatte-, moms- og afgiftssager fra små og enkle sager for typisk privatpersoner til store og omfattende sager og sagskomplekser for virksomheder, selskaber og koncerner. I den forbindelse rådgiver vi på alle stadier af tvister med skattemyndighederne, herunder i forbindelse med skattemyndighedernes indledende forespørgsler og undersøgelser, strategiske overvejelser, forligsovervejelser samt førelse af klage- og retssager.


Tæt samarbejde om din sag

Når vi fører en skatte-, moms- eller afgiftssag, sker det altid i tæt kontakt og dialog med den eller de advokater, der arbejder med sagen. Vi ser løsningen af sagen som et samarbejde mellem dig eller din virksomhed og os, hvor vi i fællesskab arbejder for at opnå det bedste resultat. Vores erfaring er, at et tæt samarbejde om sagen er den bedste metode og meget ofte fører til et resultat, der er bedre end det skattemyndighederne lagde op til i første omgang.

Det ses oftere og oftere, at en tvist med skattemyndighederne udover en forhøjelsessag også følges op af en bøde eller anden strafferetlig sanktion. NJORD’s team af skatteadvokater har mange års erfaring med den slags sager. Derfor har de også den helt særlige ekspertise og forståelse for sammenhængen mellem klagesagen og bødesagen, der er nødvendig for at håndtere sådanne situationer bedst muligt.


FÅ dækket en del af dine udgifter

Ved førelse af klage- og retssager vil det ofte være muligt at få dækket en del af rådgiverudgifterne, herunder udgifterne til os, via den såkaldte omkostningsgodtgørelsesordning. Hvis klage- eller retssagen vindes, eller der fås overvejende medhold, vil alle rådgiverudgifterne i forbindelse med klage- eller retssagen normalt kunne blive refunderet af det offentlige. Hvis sagen tabes, eller der ikke fås overvejende medhold, vil 50 % af udgifterne til rådgiverbistand i forbindelse med klage- eller retssagen normalt kunne refunderes af det offentlige.

NJORDs team af skatteadvokater har stor erfaring med brug af omkostningsgodtgørelsesordningen og rådgiver altid om mulighederne for omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klage- og retssager. Vi assisterer naturligvis med ansøgning om omkostningsgodtgørelse i de klage- og retssager, vi bistår med.


Læs mere om klage- og retssager og omkostningsgodtgørelse

Når man modtager en afgørelse fra Skattestyrelsen eller en af de andre styrelser, der hører under Skatteforvaltningen, har man mulighed for at klage over denne inden for tre måneder fra man modtog klagen.

Afgørelser fra Skattestyrelsen er normalt afgørelser om ændring af din eller din virksomheds indkomst eller afgiftsgrundlag, årsopgørelsen, svar på anmodninger om bindende svar, andre anmodninger/ansøgninger til Skattestyrelsen eller andre afgørelser af betydning for dine eller din virksomheds skatteforhold. Alle disse typer af afgørelser kan ved uenighed påklages til de administrative klageinstanser eller til domstolene.
 

Klage til Skatteankestyrelsen – Landsskatteretten og ankenævnene

Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten og skatteankenævnene, som er uafhængige administrative klageinstanser, der afgør klagesager inden for skatteområdet.

Hvorvidt en sag visiteres til Landsskatteretten eller et lokal skatteankenævn, afhænger af sagens kompleksitet. De mest komplekse sager afgøres af Landsskatteretten.

Når en klage indgives til Skatteankestyrelsen, foretager styrelsen en visitation af sagen til enten Landsskatteretten eller det relevante skatteankenævn. Når man modtager en officiel kvittering for modtagelse af sagen, vil denne oplysning fremgå sammen med den forventede sagsbehandlingstid.

Herefter vil Skattestyrelsen have mulighed for at kommentere på den indgivne klage, ligesom der vil være mulighed for at have et møde med sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen om sagen. Sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen vil efterfølgende udarbejde et forslag til, hvordan Landsskatteretten/ankenævnet skal afgøre sagen. Klageinstanserne er ikke bundet af forslaget.

Hvis man er enig i det forslag, som Skatteankestyrelsen har udarbejdet, ender sagen typisk med, at man accepterer forslaget til afgørelse, som herefter blive gjort endeligt. Hvis man er uenig, vil sagen typisk blive afgjort efter et retsmøde i Landsskatteretten/ankenævnet, hvor man selv eller en repræsentant kan fremføre ens argumenter for et andet udfald af sagen. Afgørelsen foreligger normalt 3-4 uger efter retsmødet.

Landsskatteretten/ankenævnets afgørelse kan påklages til domstolene inden for tre måneder fra afgørelsen.

Udgifter til advokatbistand dækkes af statens ordning med omkostningsgodtgørelse med optil 100%, som du kan læse mere om nedenfor.


Indbringelse af sag for domstolene

Det er muligt at indbringe Skattestyrelsens afgørelser direkte for domstolene, ligesom det er muligt at indbringe sagen, efter at Landsskatteretten/skatteankenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Den grundlæggende forskel på sagsførelse ved de administrative klageinstanser og ved domstolene er, at der ved domstolene er fuldbevisførelse. Det vil sige, at man har mulighed for føre vidner og afgive partsforklaring, hvilket ikke er muligt ved de administrative klageinstanser.

Man skal til gengæld være opmærksom på, at man ved tabt sag skal betale modpartens omkostninger, som dog vil være dækket af såkaldt omkostningsgodtgørelse med 50 %.

Hvis du har en sag, du vil have vurderet, er du velkommen til at tage kontakt.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?