Skattestyrelsen har i de seneste år intensiveret sine kontrolaktiviteter, hvilket har medført en stigning i antallet af skattestraffesager, hvor skatteydere bliver pålagt hårde straffe, herunder store bøder og fængselsstraffe.


I NJORD Law Firms skatteteam har vi stor erfaring med bistand i forbindelse med skattestraffesager både i relation til det rent forebyggende, når en sag er oversendt til vurdering i Skattestyrelsens straffesagsenhed, når der forelægger en egentlig sigtelse og i forbindelse med bødeforhandlinger.

Vores mål er at sikre, at du får den bedst mulige retfærdige behandling i retssystemet. Vi arbejder tæt sammen med dig, forstår din unikke situation og udvikler en forsvarsstrategi sammen med dig.

HVORNÅR ER DER GRUNDLAG FOR EN SKATTESTRAFFESAG?

En skattestraffesag iværksættes, når skattemyndighederne under behandling af en skattesag, vurderer at der er grundlag for at antage, at skatteyderen har overtrådt told-, skatte- eller afgiftslovgivningen.

Hvis det er tilfældet, oversendes sagen til Skattestyrelsens straffesagsenhed til vurdering af, om der er grundlag for at indlede en skattestraffesag. Det er en forudsætning for oversendelse til straffesagsenheden, at den formodede skatteunddragelse overstiger bestemte beløbsmæssige minimumsgrænser og samtidig er underbygget af en konkret og velbegrundet mistanke om unddragelse. Minimumsgrænserne varierer afhængigt af, om skatteyderen anses for at have handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Hvis skatteyderen udelukkende anses for at have handlet simpelt uagtsomt, er der ikke grundlag for at indlede en straffesag.

Skattestyrelsens straffesagsenhed foretager herefter en vurdering af, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod skatteyderen for overtrædelse af told-, skatte- eller afgiftslovgivningen. Dette vil ofte afvente afgørelsen i den materielle skattesag. 

UDFALD AF EN SKATTESTRAFFESAG

En skattestraffesag kan afsluttes ved de administrative myndigheder, såfremt der alene er grundlag for bødeforlæg, og skatteyderen accepterer bødeforlægget og erklærer sig skyldig. Bødeforlæggets størrelse afhænger af, hvorvidt skatteyderen anses for at have handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Ved forsætlig overtrædelse under 250.000 kr. udgør bødestraffen to gange det unddragne beløb, og ved en grov uagtsom overtrædelse udgør bødestraffen én gang det unddragne beløb. Der er imidlertid en progressionsordning, hvor unddragelser op til 60.000 kr. kun medregnes én gang for forsætlige overtrædelser og en halv gang for groft uagtsomme overtrædelser.

Er der derimod en formodning for, at der kan idømmes fængselsstraf, oversendes sagen til domstolsbehandling. Fængselsstraf er aktuelt, når der statueres forsæt til unddragelsen, og hvor unddragelsen udgør et beløb over 250.000 kr.

I skattestraffesager er det afgørende at have erfarne advokater ved din side. Hos NJORD Law Firm er vores skatteadvokater specialiserede i at rådgive og repræsentere skatteydere i skattestraffesager. Hos os får du ikke kun juridisk ekspertise, men også en repræsentant, der er dedikeret til at beskytte dine rettigheder og arbejde på at opnå de bedst mulige resultater i din sag.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?