Vidste du, at du har mulighed for at klage over en afgørelse fra SKAT? Og vidste du, at du kan få dækket dine omkostninger for en klagesag eller retssag mod Skattestyrelsen? Næsten alle vil på et tidspunkt modtage en eller flere afgørelser fra SKAT.
 

NJORD Law Firm er klar til at rådgive dig, hvis du står overfor en klage- eller retssag mod SKAT. Bliv klogere på, om du bør klage over en skatteafgørelse her. 

Hvilke afgørelser træffer skat?

Skattestyrelsen og dens underliggende styrelser træffer mange afgørelser, der også påvirker privatpersoner. Nogle af de afgørelser, du typisk vil modtage fra Skattestyrelsen, omfatter ændringer i din eller din virksomheds indkomst eller afgiftsgrundlag, årsopgørelsen, svar på anmodninger om bindende svar, samt andre anmodninger eller ansøgninger til Skattestyrelsen. Alle førnævnte er relevante for dine eller din virksomheds skatteforhold. Hvis du er uenig i en afgørelse, kan den klages over til de administrative klageinstanser eller domstolene.


du kan klage over en afgørelse fra skat

Det er altid muligt at klage, hvis man modtager en afgørelse fra Skattestyrelsen (SKAT). En afgørelse fra SKAT er en forvaltningsafgørelse, og man har derfor ret til at påklage afgørelsen til Skattestyrelsens tilsynsmyndighed, som er Skatteankestyrelsen.

Hvis man ikke får medhold i klagen, kan man anlægge retssag mod SKAT og få domstolene til at træffe afgørelsen. Hvis det ender med en retssag, kan sagen ankes, hvis man ikke får medhold.


 

HVAD KAN MAN KLAGE OVER I FORBINDELSE MED SKAT?

Ved SKATs behandling af spørgsmål, svar og afgørelser har du ret til at klage over følgende:

 1. Skattestyrelsens afgørelser: Hvis du er uenig i afgørelsen eller mener, at der er fejl i vurderingen eller dokumentationen, som kunne føre til en anden afgørelse.
   
 2. Sagsbehandlingen: Hvis du mener, at Skattestyrelsen har begået fejl i sagsbehandlingen i forbindelse med din sag.
   
 3. Afgørelser i skatteinddrivelsessager.
   
 4. Afgørelser om aktindsigt.
   

Det er vigtigt at vide, at Rigsrevisionens tidligere undersøgelser har vist, at der i over halvdelen af sagerne blev truffet afgørelser på baggrund af utilstrækkelige oplysninger. Derfor kan du have grund til at føre en klagesag.

HVEM SKAL MAN KLAGE TIL OVER SKATS AFGØRELSE ELLER SAGSBEHANDLING?

Hvis du er uenig med en skatteafgørelse eller utilfreds med sagsbehandlingen hos SKAT, skal du klage til skatteankestyrelsen. Klagesagen forløber i disse trin:

 1. Klageindgivelse til Skatteankestyrelsen: Send din klage til Skatteankestyrelsen.
   
 2. Sagsvisitation: Skatteankestyrelsen vurderer sagen og bestemmer om den skal behandles af Landsskatteretten eller et lokalt skatteankenævn.
   
 3. Kvittering og forventet sagsbehandlingstid: Du får en kvittering og information om forventet sagsbehandlingstid.
   
 4. Kommentarer og møde: Skattestyrelsen kan kommentere din klage, og du kan mødes med sagsbehandleren for at diskutere sagen.
   
 5. Forslag til afgørelse: Sagsbehandleren udarbejder et ikke-bindende forslag til afgørelsen.
   
 6. Accept eller retsmøde: Du kan acceptere forslaget, eller sagen afgøres efter et retsmøde, hvor du kan præsentere dine argumenter.
   
 7. Afgørelse fra Landsskatteretten/ankenævnet: Normalt kommer afgørelsen 3-4 uger efter retsmødet.
   
 8. Påklages til domstolene: Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage til domstolene inden for tre måneder.
   
 9. Mulighed for anke: Hvis du ikke får medhold i førsteinstansbehandlingen, kan sagen ankes.
   
 10. Dækning af advokatudgifter: Omkostningsgodtgørelse kan dække op til 100% af dine advokatudgifter.
   

KONTAKT NJORDS SKATTEADVOKATER
E-mail: kab@njordlaw.com

Kan jeg klage over min årsopgørelse fra SKAT?

Du kan klage over din årsopgørelse/skatteansættelse, da det er en afgørelse fra Skattestyrelsen.

Hvis Skattestyrelsen mener, at din selvangivelse er for lav, vil du modtage en agterskrivelse, hvor det forklares, hvorfor din skattepligtige indkomst bliver forhøjet.

Når du modtager agterskrivelsen, skal du inden for 15 dage kommentere forhøjelsen. Hvis du ikke gør det, vil der blive truffet afgørelse om forhøjelse uden yderligere dokumentation.

 

HVORNÅR SKAL MAN KLAGE OVER EN SKATTEAFGØRELSE?

Du skal klage over en skatteafgørelse, når du modtager den fra Skattestyrelsen eller en af dens underordnede styrelser. Normalt har du tre måneder til at klage efter modtagelsen af afgørelsen. Du får en klagevejledning sammen med afgørelsen fra SKAT. Hvis klagefristen er overskredet, betragtes afgørelsen som endelig.

 

HVAD KOSTER DET AT KLAGE TIL SKATTEANKESTYRELSEN?

Det koster 1.200,00 kr. (2024) at klage til Skatteankestyrelsen over SKATs afgørelser. Dog er det gratis at klage over afgørelser i skatteinddrivelsessager og afgørelser om aktindsigt.

 

SKAL JEG BETALE SKAT NÅR JEG HAR KLAGET?

Du har mulighed for at få henstand med skatteindbetalingen, indtil din klage er blevet behandlet. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at betale den skat, som afgørelsen foreskriver, før der er kommet en endelig afgørelse i sagen.
 

DU KAN FÅ DÆKKET DINE OMKOSTNINGER VED KLAGEN

Alle, der klager over en skatteafgørelse, kan få omkostningsgodtgørelse for de omkostninger, der er forbundet med klagesagen.

 1. Hvis du vinder sagen eller får helt eller delvist overvejende medhold, får du alle omkostninger dækket med 100 %.
   
 2. Hvis du taber sagen eller ikke får overvejende medhold, får du dækket 50 % af dine omkostninger ved sagen.

 

HVORNÅR GIVES DER OMKOSTNINGSGODTGØRELSE?

Omkostningsgodtgørelse gives ved sagsbehandlingen i følgende instanser:

 • Skatteankestyrelsen.
   
 • Skatteankenævnet/Landsskatteretten.
   
 • Domstolsprøvelsen.
   
 • Sager ved EU-domstolen.
   

HVAD FÅR MAN OMKOSTNINGSGODTGØRELSE FOR

Ved en klagesag over Skattestyrelsens afgørelser kan du få omkostningsgodtgørelse for følgende udgifter:

 • Omkostninger til rådgiver og advokat.
   
 • Omkostninger til syn og skøn.
   
 • Omkostninger til retsafgift.
   
 • Omkostninger til pålagte sagsomkostninger ved domstolene.
   
 • Andre direkte omkostninger forbundet med klagesagen.
   

 

DOMSTOLSPRØVELSE AF SKATTESTYRELSENS AFGØRELSER

Du har mulighed for at indbringe Skattestyrelsens afgørelse direkte for domstolene. Du kan også indbringe afgørelsen for domstolene efter, at Landsskatteretten/skatteankenævnet har truffet en afgørelse.

Forskellen mellem at føre sag ved de administrative klageinstanser og ved domstolene er, at der ved domstolene er der fuld bevisførelse. Det betyder, at du kan føre vidner og afgive partsforklaring, hvilket ikke er muligt ved de administrative klageinstanser.

Vær opmærksom på, at hvis du taber sagen, skal du betale modpartens omkostninger, men du kan få dækket 50 % af disse omkostninger i form af omkostningsgodtgørelse.

Du kan få en skatteadvokat til at vurdere din sag mod SKAT.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?