Nyhed

Afgørelse fra Vestre Landsret: En ansvarlig kontraherende transportør er frifundet

En kontraherende transportør der er ansvarlig, er frifundet, fordi sælger ikke dokumenterede tabet tilstrækkeligt.

Vestre Landsret har for nylig truffet afgørelse i en sag angående transport af fersk oksekød fra et slagtehus i Aarhus til to modtagere i Tyrkiet; henholdsvis Istanbul og Bursa. Sælger indgik en aftale med den kontraherende transportør om transporterne. Selve transporterne blev foretaget af udførende vognmænd fra Rumænien.

Der er navnlig to spørgsmål i sagen, som er interessante. Det første relaterer til, hvem der kan sagsøge transportøren ved CIP-vilkår og det andet er, hvor meget der skal til, før en ansvarlig transportør alligevel frifindes på grund af manglende dokumentation for tabet.

CIP-vilkåret

Hvad angik CIP-vilkåret lagde Landsretten, på baggrund af fragtbrevene, til grund, at der var aftalt CIP-vilkår, hvorved risikoen for varernes hændelige undergang og bortkomst overgik til hver af de to købere ved overgivelsen af godset til transportøren i Aarhus. Risikoen for varens hændelige undergang overgik altså til de to købere, da kødet blev overleveret til de udførende vognmænd i Aarhus. Det var derfor også køberne og ikke sælger, der havde søgsmålskompetencen mod den kontraherende transportør.

Nu var det imidlertid sælger, der havde anlagt sagen mod transportøren, og spørgsmålet var derfor, om sælgeren overhovedet var den rette sagsøger?

Landsretten fandt, at sælgeren af varerne måtte anses for at have accepteret, at køberne foretog modregning med erstatningskrav i sælgerens tilgodehavende. Sælger indtrådte på den måde i kravene og overtog dermed søgsmålskompetencen, hvorved sælger blev rette sagsøger. Var dette ikke tilfældet, kunne sagen formentlig have haft et andet udfald, f.eks. på grund af forældelse.

Denne sag er ikke første tilfælde, hvor der ses udfordringer angående på hvilke Incoterms-vilkår, der indgås aftale.

Manglende dokumentation for tabsomfang

Det interessante ved afgørelsen relaterer til kødet, der skulle transporteres til Bursa. Her udførte de tyrkiste veterinærmyndigheder en stikprøvekontrol, der klassificerede kødet som værende ”af lavere værdi” og ”ikke egnet til normal ekspedition og forbrug”. En skønsmand konkluderede på baggrund af billederne fra stikprøvekontrollen, at kødet var fordærvet.

På baggrund heraf konkluderede Landsretten, at det var ubetænkeligt at lægge til grund, at kødet var beskadiget ved ankomst, og at denne beskadigelse skete under transporten. Landsretten fastslog herefter, at den kontraherende transportør var ansvarlig for beskadigelsen i medfør af CMR-lovens § 24, stk. 1., men at bevisbyrden for tabets størrelse påhvilede sælgeren (da denne jo var indtrådt i kravet). Denne bevisbyrde var ikke løftet alene ved fremlæggelsen af veterinærmyndighedernes stikprøvekontrol og skønsmandens rapport, da der ikke forelå bevis for, hvad der var foretaget med kødet, hvorfor et flertal af Landsrettens dommere frifandt transportøren.

I begrundelsen herfor udtalte flertallet blandt andet, at det ikke var bevist, at værdiforringelsen af kødet udgjorde det beløb, som der var rejst krav om i sagen, samt at der ikke var et tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte skønsmæssig værdiforringelse af leverancen.

Landsrettens mindretal fandt, at det var ubetænkeligt at fastsætte en skønsmæssig erstatning, da det fremgik at såvel stikprøvekontrol som skønsmandens rapport, at kødet var skadet i et sådant omfang, at tabet i hvert tilfælde måtte udgøre 50 % af varens salgspris.

Den kontraherende transportør blev frifundet i overensstemmelse med flertallets synspunkter.

Dommen er værd at bemærke, fordi domstolene normalt strækker sig langt for at skønne, hvad et tab måtte være – men her trækker flertallet i Landsretten altså en streg i sandet.

Skal vi hjælpe dig?

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om dommen eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret på de seneste vigtige transportretlige domme ved at følge os på LinkedIn og skrive dig op til vores nyhedsbrev på vores hjemmeside.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?