Nyhed

Beskatning af udenlandske chauffører i Danmark

Den 1. marts 2021 trådte Bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport i kraft. Det indebærer bl.a., at udenlandske virksomheder forud for hver cabotagekørsel i Danmark skal anmelde kørslen i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark (også kendt som UTIK-registreret). 

Beskatning af udenlandske chauffører

 

Ved anmeldelse af kørslen i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark skal virksomheden bl.a. oplyse dato for påbegyndelse og afslutning af kørslen samt identiteten af og kontraktoplysningerne på de chauffører, der udfører den pågældende transport. Samtidigt følger det af bekendtgørelsen, at disse oplysninger videregives til Færdselsstyrelsen, politiet og Skattestyrelsen. 

 

Registrering i UTIK kan føre til skattepligt i Danmark

Registreringerne i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark må forventes at resultere i, at langt flere udenlandske chauffører bliver anset for begrænset skattepligtige til Danmark, da Skattestyrelsen for fremtiden vil have langt lettere ved at kortlægge, hvornår udenlandske chauffører har opholdt sig i Danmark i 183 dage efter reglerne herom i kildeskatteloven. 

Efter kildeskatteloven er personer, der udfører arbejde i Danmark i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for 12 måneder, skattepligtige til Danmark af lønindkomsten for arbejdet udført her i landet (begrænset skattepligt). 

Det bemærkes, at de nye regler om registrering i UTIK ikke ændrer på de danske skatteregler, men derimod gør det væsentlig nemmere for de danske myndigheder at dokumentere de udenlandske chaufførers opholdsdage i Danmark. 

Til de 183 dage tæller både hele og brudte døgn i opholdslandet. Det betyder således, at i tilfælde, hvor de udenlandske chauffører kører ind og ud af Danmark samme dag, vil det tælle med som en hel dag. 

 

Hvem har indberetningspligten?

Udover begrænset skattepligt medfører udenlandske chaufførers ophold i Danmark over samlet 183 dage inden for 12 måneder bl.a. en indberetningspligt til Skattestyrelsen. Indberetningspligten påhviler chaufføren i de tilfælde, hvor chaufføren kører for en virksomhed, som ikke er etableret i Danmark, herunder som ikke har et fast driftssted her i landet.

Omvendt påhviler indberetningspligten arbejdsgiveren i de tilfælde, hvor denne er etableret i Danmark. 

 

Skattepligt og likviditetsproblemer

De udenlandske chauffører, som kører i Danmark, vil i de fleste tilfælde være fuldt skattepligtige af deres indkomst i hjemlandet. Der vil derfor opstå en dobbeltbeskatningssituation i de tilfælde, hvor chaufførerne samtidigt anses for begrænset skattepligtige af deres lønindkomst for arbejde udført i Danmark. 

Efter de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået i, vil Danmark som udgangspunkt have beskatningsretten til den indkomst, der knytter sig til arbejde udført her (over 183 dage). Det betyder, at de udenlandske chauffører skal søge refusion i hjemlandet af den skat, som de har betalt af samme indkomst dér. 

Dette kan medføre et likviditetsmæssigt problem, da chaufførerne i en periode risikerer at blive opkrævet dansk skat og skat fra udlandet af den samme lønindtægt i samme tidsrum, hvilket i princippet kan give et skattetryk på helt op til 100% afhængigt af skattesatsen i bopælslandet. 

Er der ikke indgået en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det land, hvor chaufføren er skattemæssigt hjemmehørende, vil det være de nationale regler i hjemlandet, som afgør, hvorvidt chaufføren kan få refusion af skatten betalt der. 

Efter dansk ret er der ikke hjemmel til at lempe skat betalt i udlandet af indkomst fra kilder her i landet (f.eks. indkomst for arbejde udført her). 

 

I NJORD opfordrer vi til …

… at transportvirksomheder med udenlandske datterselskaber, der udfører cabotage i Danmark, er opmærksomme på de skattemæssige problemstillinger, dette kan medføre for deres medarbejdere og samtidigt er opmærksomme på, at der også kan påhvile virksomheden en indberetningspligt, hvor denne har et fast driftssted i Danmark eller på anden måde er etableret her i landet. 

Når EU Vejpakkens sektorspecifikke udstationeringsregler træder i kraft i februar 2022, vil registrering af chaufførernes cabotagekørsel, vejben af kombineret transport og cross-border transporter skulle foregå via IMI – men den skattemæssige problemstilling vil fortsat være den samme.

 

BRUG FOR RÅDGIVNING?

NJORDs transport- og skatteteam rådgiver jer gerne, om de skattemæssige udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med chaufførernes lønforhold. Vi er specialister indenfor sø- og transportret. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om rækkevidden af de nye regler eller anden transportjura.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?
Hold dig opdateret på transportjuraen