Nyhed

Den britiske supreme court fastslår: spiritus- og cigaret- afgifter kan også kræves erstattet

Hensigten med internationale konventioner som b.la. CMR-konventionen er at opnå fælles spilleregler, så alle har det samme udgangspunkt, når de arbejder på tværs af landegrænser. Det er desværre bare ikke altid, at domstolene i forskellige lande er helt enige om forståelsen af de fælles regler. Dette gælder også, når det kommer til visse centrale dele af CMR-konventionen såsom spørgsmålet, om afgifter på varer der stjæles under transport skal erstattes fuldt ud. Det er der selvfølgelig rigtig mange penge i og interessen for den britiske højesterets afgørelse i en sag om cigaretafgifter var derfor ventet med spænding.

Sagens omdrejningspunkt

Den britiske sag, ”JTI Polska”, drejede sig om tyveri af et parti cigaretter, der skulle transporteres fra Polen til England. Der var tale om en transport af i alt 1.429 kartonner med cigaretter, hvoraf 289 kartonner blev stjålet, mens lastbilen holdt parkeret på en rasteplads i England. Værdien af de stjålne cigaretter kunne før cigaretafgiften opgøres til £ 72.512 og med afgiften var det et betydeligt større beløb på £ 522.069.

Varesiden anlagde efter tyveriet sag an mod fragtføreren med krav om erstatning på i alt £ 522.069. Varesiden inkluderede altså blandt andet cigaretafgiften i sit erstatningskrav mod fragtføreren, da varesiden mente, at cigaretterne som følge af tyveriet var blevet ”bragt i omsætning”. Derfor mente de, at punktafgiften skulle lægges oven på cigaretternes egen værdi.

Varesiden henviste til støtte for sit krav om fuld erstatning til en tidligere dom fra den britiske Supreme Court, ”Buchanan vs. Babco”, fra 1978 (Buchanan-sagen).  Ved denne dom var det netop blev fastslået, at punktafgiften på et parti whisky skulle betales, da tyveri af whiskyen medførte, at den blev anset for at være ”bragt i omsætning”.

 

Sagen for den britiske Supreme Court

Spørgsmålet for den britiske Supreme Court i JTI Polska var ikke, om fragtføreren var ansvarlig for selve tyveriet (det var der nemlig ikke tvivl om under sagen). Det skulle derimod afklares, om de stjålne cigaretter var blevet ”bragt i omsætning” som følge af den måde transporten faktisk foregik, og om varesiden derfor ligeledes kunne kræve cigaretafgiften dækket i forbindelse med erstatningskravet. 

Med andre ord skulle retten tage stilling til, om man ville fastholde den retsstilling, som man havde fastlagt med Buchanan-sagen i 1978, eller om denne [Buchanan] skulle omgøres.

Den britiske Supreme Court lagde under sin stillingtagen betydelig vægt på, hvordan CMR-lovens regler herom (CMR-lovens § 29, stk. 2), blev fortolket i andre konventionsstater, og om Buchanan-sagen fremstod som en ”afstikker”-dom.

Retten kom frem til, at dette ikke var tilfældet – snarere tværtimod. Den britiske Supreme Court fastholdt således fortolkningen fra Buchanan-sagen og fastslog derfor, at varesiden kan kræve punktafgiften dækket udover godsets egen værdi i tilfælde af tyveri. 

 

NJORD Law Firm’s bemærkninger

CMR-konventionen gælder for al slags vejgodstransport, der foregår mellem konventionsstaterne. Det er imidlertid ikke altid, at de mange forskellige stater er helt enige om, hvordan reglerne i konventionen skal fortolkes. Det er denne sag et eksempel på.

JTI Polska dommen fra den britiske Supreme Court kommer i kølvandet på en lignende dom fra den svenske Högsta Domstolen fra 2022. Denne dom har vi også skrevet om, og kan findes her.

Högsta Domstolen i Sverige kom nemlig frem til det modsatte resultat, dvs. at den udførende transportør i sagen for den svenske Højesteret ikke var erstatningsansvarlig for punktafgift i forbindelse med tyveri af cigaretter.

JTI Polska dommen er derfor særlig interessant, fordi den går imod opfattelsen i Sverige.

Dansk Højesteretspraksis på området har fulgt den britiske Buchanan dom, og det må derfor antages, at retstillingen i Danmark stadigvæk er den samme efter denne nye domsafsigelse fra den britiske Supreme Court.

Under forberedelsen af sagen for den britiske Supreme Court blev en række af de førende advokatkontorer indenfor CMR hørt om, hvordan fortolkningen foregik i de respektive konventionsstater. NJORD Law Firm har i den forbindelse bidraget med det danske input.

NJORD Law Firm følger udviklingen på transportområdet tæt. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om dommen, er du velkommen til at kontakte én af vores eksperter.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen