Nyhed

Bødefastsættelse ved flere samtidige overtrædelser skulle udmåles efter reglerne om modereret kumulation

I en nylig afsagt Højesteretsdom ændrede Højesteret Østre Landsrets udmåling af en bødestraf i en sag, hvor en tiltalt fandtes skyldig i overtrædelse af taxiloven. I sagen fandtes den tiltalte skyldig i flere samtidige overtrædelser, og landsretten kumulerede bøderne absolut. Højesteret var ikke enig heri og nedsatte bødens størrelse, fordi bøden, i henhold til taxilovens forarbejder, i stedet skulle udmåles efter reglerne om modereret kumulation.

Taxiloven

sagens omstændigheder

Sagen angik en person, der af anklagemyndigheden var tiltalt for at have overtrådt reglerne i taxiloven. Den tiltalte blev i byretten og landsretten fundet skyldig i tre forhold samtidig. For det første ved at have anvendt sin personbil til taxikørsel, selvom bilen ikke var godkendt hertil, for det andet ved at have kørt bilen i erhvervsmæssigt øjemed uden at have chaufførkort, og for det tredje ved ikke havde tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Overtrædelsen af taxilovens bestemmelser herom (taxilovens §§ 3, 24 og 35) betød, at personen blev anset for at have drevet vognmandsvirksomhed i personligt regi.

Landsretten fastsatte straffen til en bøde på kr. 54.000. Udmålingen af bøden i landsretten tog udgangspunkt i bødeniveauerne i forarbejderne til taxiloven, der for nyligt blev hævet, så de afspejler niveauerne på bus- og godskørselsområdet.

Højesteret ændrede imidlertid landsrettens afgørelse, idet Højesteret fastslog, at der, i henhold til forarbejderne til taxiloven, skal ske en konkret vurdering af, om den samlede bødestraf skal udmåles ved en sammenlægning af bødetaksten for hver enkelt overtrædelse (absolut kumulation), eller ved anvendelse af princippet om modereret kumulation, når der skal udmåles bøde i forbindelse med flere samtidige overtrædelser.

I denne konkrete sag påpegede Højesteret, at der på baggrund af en konkret vurdering skulle ske udmåling af bødestørrelsen efter princippet om modereret kumulation og besluttede derfor at nedsætte bøden til kr. 40.000.

njord law firms bemærkninger

På bus- og godskørselsområdet har der tidligere været sager om, hvorvidt der har været hjemmel til absolut kumulation for flere overtrædelser til samtidig pådømmelse. Vi har tidligere skrevet om, hvordan der på tungvognsområdet navnlig har været fokus på bøder for manglende vejbenyttelsesafgift; en type af sager, hvor der typisk er flere forhold (overtrædelser) der skal bedømmes samtidig. Denne nyhed kan læses her.

Netop hvad angår sager på godskørselsområdet, hvor en fragtfører findes skyldig i manglende vejbenyttelsesafgift, har SKAT udstedt en præciserende vejledning om, hvornår der må ske absolut kumulation af flere samtidige overtrædelser til samtidig pådømmelse. I denne vejledning fastslår SKAT, at der må ske absolut kumulation indtil 10 forhold ved samtidig bedømmelse. Herefter skal bøden nedsættes med 1/3 ved samtidig behandling af sager med over 10 forhold.

Det er derfor interessant, at Højesteret på baggrund af en konkret vurdering ændrede landsrettens bødestørrelse i denne sag, idet den tiltalte fandtes skyldig i tre overtrædelser til samtidig pådømmelse.

Eftersom bødeniveauet og forarbejderne til taxiloven er ændret, så disse i en vis grad afspejler hvad der gælder på bus- og godskørselsområdet, bliver det interessant at følge, om dommen fra Højesteret kan få betydning for bødeudmålingen i sager på tungvognsområdet.

NJORD Law Firm følger altid udviklingen på transportområdet tæt. Hos NJORD Law Firm bistår vores team inden for transport både danske og udenlandske klienter med bødesager og andre straffesager på tungvognsområdet. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?