Nyhed

Ny dom ændrer praksis på køre- og hviletidsområdet

NJORD har på vegne af en dansk vognmandsvirksomhed og virksomhedens chauffør anket en dom om køre- og hviletider. Efter ændret praksis er begge blevet frifundet for bøder for overtrædelse af køretider, og de har samtidig fået nedsat bøderne væsentligt for overtrædelse af hviletiderne.

Sagen vedrørte en chauffør, som i 2013 havde ført en lastbil fra Sverige til Danmark, og som i den forbindelse havde afholdt en del af sit daglige hvil om bord på færgen. Det pågældende døgn havde det dog ikke været muligt for chaufføren at afholde et fuldt regulært hvil på 11 timer. Anklagemyndigheden og byretten fandt derfor, at færgereglen i køre- og hviletidsforordningens artikel 9, stk. 1, ikke kunne anvendes. Ved beregningen af den tiltaltes køre- og hviletid skulle der således ikke ses bort fra de korte afbrydelser af chaufførens hvil, som forekom, når han kørte på og af færgen.

Der blev derfor konstateret ganske væsentlige overtrædelser af både reglerne om daglig køretid og reglerne om daglig hviletid. Chaufføren blev efterfølgende idømt en bøde og frakendt førerretten i 6 måneder.

Ny dom ændrer praksis

Få måneder efter fastslog Højesteret ved en dom fra april 2014, at det ikke er en forudsætning for anvendelse af færgereglen, at chaufføren har afholdt et fuldt regulært hvil på 11 timer.

En manglende overholdelse af et fuldt regulært hvil medfører derimod blot, at overtrædelsen sanktioneres som en hviletidsovertrædelse, hvor det afholdte hvil beregnes som den samlede hviletid, der er afholdt på begge sider af de korte afbrydelser, der forekommer, når chaufføren kører på og af en færge.

NJORD fik omstødt afgørelsen

Vognmandsvirksomheden – som havde bestridt sin bøde – blev med henvisning til ændringen i praksis frifundet for overtrædelsen af køretiden og idømt en væsentlig mindre bøde for overtrædelsen af hviletiden.

Chaufføren havde derimod som udgangspunkt ikke længere mulighed for at anke sin dom, men efter inddragelse af både Rigsadvokaten og Statsadvokaten blev sagen dog anket til Landsretten.

Landsretten fastslog, at chaufføren under sine kørsler i forbindelse med færgeoverfarten havde holdt et samlet hvil på mere end syv timer. Der skulle derfor ikke ske sammenlægning af køretiden på begge sider af hvilet, og chaufføren havde således ikke overtrådt reglerne om længste køretid. På baggrund af anvendelse af færgereglen havde de afholdte samlede hvil derudover været væsentligt længere end fastlagt af byretten, og overtrædelserne af hviletidsreglerne blev derfor væsentligt mindre. Der var således heller ikke længere grundlag for frakendelse af førerretten.

Har I sager, hvor chauffører og/eller vognmandsvirksomheder er blevet dømt på baggrund af den tidligere fejlagtige praksis, bistår NJORD gerne med at få indbragt sagerne.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?