Nyhed

Er du omfattet af CMR-loven når du kører national godskørsel i Danmark?

I en dom fra Sø- og Handelsretten afsagt den 16. maj 2022 fastslog retten, at fragtføreren var ansvarlig efter de almindelige erstatningsretlige regler, idet CMR-loven ikke fandtes at være vedtaget mellem parterne. Retten anførte i sin begrundelse, at det ikke var tilstrækkeligt, at transportøren havde henvist til CMR-loven på fakturaerne, der var blevet udstedt efter transportopgavens udførsel.

Er du omfattet af CMR-loven når du kører national godskørsel i Danmark?

Sagen angik en ren dansk transport af et ventilationsaggregat fra Aalborg til Holstebro. Under transporten blæste et af ventilationsaggregaterne af en blokvogn, og blev således beskadiget. 

Retten tog i sagen indledningsvis stilling til forholdet mellem transportøren og kunden. Transportaftalen mellem parterne blev nemlig indgået formløst ved e-mailkorrespondance, og indeholdt derfor ikke nærmere om regelgrundlaget for aftalen.

I den forbindelse fastslog Sø- og Handelsretten, at selvom transportøren havde henvist til CMR-loven på sine fakturaer, så gjaldt CMR-loven ikke mellem parterne. Dette skyldtes det forhold, at fakturaerne var blevet udstedt efter transportopgavens udførsel. Ansvaret i sagen måtte derfor afgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler – og dermed også uden ret til ansvarsbegrænsning.

På baggrund af en i sagen indhentet skønserklæring blev det fastslået, at ventilationsaggregaterne ikke var surret fagligt korrekte. Det var tillige ubestridt, at den mangelfulde surring var chaufførens fejl. Fragtføreren fandtes derfor at være ansvarlig som følge af, at chaufføren havde handlet ansvarspådragende ved at gennemføre transporten uden at sikre, at godset var tilstrækkelig fastgjort.  


NJORD Law Firm bemærkninger

Dommen er interessant, fordi den omhandler indenrigstransport i Danmark. Der findes ingen dansk lov, som regulerer national godstransport med et tilsvarende indhold som CMR-loven, som udelukkende regulerer international godstransport. Dommen illustrerer således vigtigheden af, at vognmænd får aftalt med kunderne, at CMR-loven skal være gældende mellem vognmanden og kunderne, også selvom CMR-loven ellers kun er gældende for international godstransport. 

Som dommen også er udtryk for, er det centrale i denne henseende, at CMR-loven aftales mellem parterne inden transportopgaven udføres. Aftale herom bør derfor altid ske i forbindelse med bookingen. 

I praksis indgås transportopgaver undertiden via SMS eller på telefonen. For de tilfælde, hvor transportopgaver indgås via SMS, må det klart anbefales, at vognmændene får tilkoblet en automatisk henvisning til CMR-loven på deres SMS-beskeder. Hvad angår bookinger over tele-fonen er disse noget skidt, hvis først noget går galt. Vognmændene bør derfor i telefoniske tilfælde forsøge at få bekræftet, hvad der er aftalt efterfølgende – enten via e-mail eller SMS. 

Det er også altid en god idé at henvise til CMR-loven på vognmandens hjemmeside.

Vognmændenes fragtføreransvarsforsikring er ofte knyttet op mod CMR-loven. Det betyder, at forsikringen udelukkende dækker ansvaret efter CMR-loven. Hvis vognmanden således ikke får aftalt, at CMR-loven skal være gældende også ved national vejtransport, da risikerer vognmanden at stå uden ordentlig forsikringsdækning. 

Som bekendt kræver brug af NSAB 2015 medlemskab af Danske Speditører, hvorfor det for vognmænd er mest hensigtsmæssigt at henvise til CMR-loven som standardbetingelser – også for national transport. Når der udføres international godstransport, behøves man ikke bekymre sig, idet CMR-loven da er gældende, uanset om der er henvist hertil eller ej.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen