Nyhed

Fragtføreren ansvarsfri for brand selvom årsagen til branden var ukendt


Sø- og Handelsretten afsagde den 10. maj 2021 dom i en sag vedrørende bortkomst af gods under brand i lagerbygning.
 

transport-lastbil-vej

Om sagen er det oplyst, at den udførende fragtfører opbevarede traileren med godset i egen lagerbygning, mens han afholdt sit hvil. Mens godset således befandt sig i lagerbygningen, opstod der brand i nabobygning, som spredte sig til lagerbygningen, hvor traileren med godset var henstillet. Derved brændte såvel trailer som gods.

Der forelå meget sparsomme oplysninger om branden, og selve årsagen til brandens opståen var ukendt. Fragtføreren oplyste, at der ikke var rejst nogle sigtelser mod ham eller ejeren af nabobygningen, hvor branden opstod.

Vareejeren opfordrede fragtføreren til at fremlægge politirapport, brandteknisk rapport eller andet, som objektivt kunne sige noget om brandens opståen. Fragtføreren imødekom ikke denne opfordring.

Det centrale i sagen var herefter, om fragtføreren i henhold til CMR-lovens § 24, stk. 2 havde ført bevis for, at branden var forårsaget af forhold, som fragtføreren ikke kunne havde undgået eller hvis følger han ikke kunne have afværget.

Sø- og Handelsretten fandt, at fragtføreren i fornødent omfang havde bevist, at bortkomsten var foranlediget af forhold, som han ikke kunne undgå og hvis følger han ikke kunne afværge.

Retten konkluderer således, at fragtføreren som udgangspunkt er ansvarlig efter CMR-lovens § 24, stk. 1, men at fragtføreren er ansvarsfri efter § 24, stk. 2. Begrundelsen herfor skal navnlig søges i, at branden opstod i nabobygningen, hvortil fragtføreren ikke havde umiddelbar adgang, og at fragtføreren ikke beviseligt havde nogen medskyld i branden.

Dommen er interessant, da det forholdsvis sjældent sker, at fragtføreren bliver ansvarsfri for brandskade på gods opstået under transport, fordi det er meget vanskeligt at bevise, at en brand ikke kunne være undgået, navnlig når brandårsagen ikke er kendt.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?
Hold dig opdateret på transportjuraen