Nyhed

Vestre Landsret: Salg på CIF terms medførte værneting i Danmark

Vestre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag mellem en dansk virksomhed og en tjekkisk virksomhed om salg af en maskine med betingelsen »CIF Bratislava« indsat i salgsaftalen (U.2018.990V). Parterne havde aftalt, at aftalen skulle være underlagt denne Incoterms-betingelse, men havde ellers ikke aftalt værneting for eventuelle tvister under aftalen.

Under betingelsen ”CIF Bratislava” var sælger ansvarlig for at betale transportomkostninger og forsikring, mens risikoen for varen overgik til køberen, da godset blev overgivet til transportøren. Landsretten omgjorde derfor byrettens dom og fandt, at levering under Domsforordningens artikel 7, nr. 1, litra b skete, da godset blev overgivet til den selvstændige fragtfører i Svenstrup – og derfor var der værneting ved Retten i Aalborg for den danske virksomheds krav vedrørende godset.

Dette er bemærkelsesværdigt, idet CIF-klausulen er tiltænkt at skulle anvendes ved søtransport, samt idet levering under klausulen finder sted, når godset er lastet ombord på et skib. Landsrettens begrundelse begrænser dog også dommens omfang til at omhandle fortolkningen af ”leveringssted” under Domsforordningen, og bør ikke anses som en generel fortolkning af ”leveringssted” under CIF-klausulen.

Landsretten bemærkede desuden, at ”CIF” er en almindelig anvendt handelsklausul, og at direktøren for det tjekkiske firma var bekendt med Incoterms. Derfor kunne der ikke rejses tvivl om betydningen af den valgte klausul, herunder mht. værneting for krav under aftalen.

Afhængig af den valgte Incoterms-klausul kan den kompetente domstol for tvister i international handel være ved sælgerens eller køberens hjemsted. Ved mangel på værnetingsklausuler i købsaftaler kan dette indebære lange og tidskrævende diskussioner om, hvilken domstol der har kompetence til at træffe afgørelse i en tvist. Landsrettens dom understreger, at valget af Incoterm-klausul skal overvejes grundigt, og at man bør undgå at anvende en klausul for andre transportformer, end dem som klausulen er beregnet til. Desuden bør lovvalg og værneting fastlægges i alle handelsaftaler.

> Læs mere om dommen her: Salg af CIF-vilkår medførte værneting i Danmark 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?