Nyhed

Transportør havde handlet groft uagtsomt ved beskadigelse af lægemidler under en CMR-transport

Sø- og Handelsretten kom i en nylig afsagt dom frem til, at et parti lægemidler var blevet beskadiget under en vejtransport som følge af temperaturudsving, samt at transportøren havde forvoldt beskadigelsen på lægemiddelspartiet ved grov uagtsomhed.

I henhold til en rammeaftale bookede en medicinalvirksomhed to transporter af lægemidler. Lægemidlerne skulle transporteres til Tyskland ved et temperaturinterval på +2 til +8 C. Lægemidlerne kunne transporteres som samlegods (sammen med gods fra andre afsendere), dog med benyttelse af en rumopdelende termovæg, der muliggjorde samlet kørsel af gods, der skulle opbevares ved forskellige temperaturer. De benyttede trailere var monteret med et temperaturovervågningssystem (telematiksystem), der udsendte alarmer til transportørens disponent og chaufførens mobiltelefoner, hvis temperaturen afveg. I tilfælde hvor transportøren benyttede telematiksystemer, var der mindre strenge krav til blandt andet transportørens manuelle temperaturkontrol under transporten, jf. den indgåede rammeaftale.

Transport 1

Transportøren ankom som planlagt til lageret i Tyskland, hvor losning af traileren skulle begynde kl. 10.00. Kl. 9:42, 9:46 og 9:51 blev der udløst alarmer, der viste en temperatur i traileren på mere end + 8 C. Alarmerne blev ignoreret, idet transportøren troede, at målingerne skyldtes losningen af godset, der imidlertid først, fsva. medicinalvirksomhedens gods, blev påbegyndt kl. 10:59. Temperaturstigningen var en følge af, at der blev blæst varm luft ind i traileren grundet en defekt.

Transport 2

Under transporten holdt chaufføren hvilepause fra kl. 16.00 til omkring kl. 01:00. Under chaufførens hvilepause steg temperaturen i traileren til mere end + 8 C. Temperaturstigningen skyldtes en IT-fejl i traileren, der bevirkede, at køleanlægget ikke kølede, og at telematiksystemet ikke udsendte alarmer. Chaufføren fortsatte transporten efter sit hvil, og da han ankom til destinationen, var temperaturen i traileren steget yderligere.

Som følge af, at lægemidlerne i de to trailere havde været udsat for forhøjede temperaturer, vurderede medicinalvirksomhedens Quality Assurance (”QA”) afdeling, at lægemidler for i alt EUR 363.832,88 måtte kasseres. Medicinalvirksomheden indledte derefter en erstatningssag mod transportøren ved Sø- Handelsretten.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten skulle som det første tage stilling til, om der var sket en beskadigelse. Her henviste retten til rammeaftalen, der var indgået mellem medicinalvirksomheden og transportøren, hvor det fremgik, at det var QA-afdelingen, der afgjorde om et lægemiddel var beskadiget. Retten fastslog, at det lå implicit heri, at QA-afdelingens vurdering skulle lægges til grund mellem parterne. Retten lagde herefter til grund, at beskadigelsen var sket i transportøren varetægt.

Dernæst tog retten stilling til spørgsmålet om grov uagtsomhed. Her sondrede retten mellem de to transporter. Fsva. transport 1, hvor tre alarmer blev udløst, fandt retten, at transportøren havde handlet groft uagtsomt, jf. CMR-lovens § 37, idet den manglende reaktion på alarmen var:”… en alvorlig tilsidesættelse af de forpligtelser, som man som transportør har påtaget sig, når man håndterer temperaturfølsomme lægemidler, og da det efter det ovenfor anførte må lægges til grund, at skaden kunne være undgået, hvis [transportøren] havde reageret på den første alarm…”.

Fsva. transport 2, fandt retten ikke, at der var handlet groft uagtsomt, hvorfor transportøren kunne ansvarsbegrænse efter CMR-loven § 31. Dels fordi det ikke kunne bebrejdes chaufføren, at han ikke i sin hvilepause opdagede temperaturstigninger, der skyldtes en IT-fejl, så ingen alarm blev udløst, og dels fordi, at det fremgik af rammeaftalen, at chaufføren ikke havde pligt til manuelt at kontrollere kølerummet, når der ved transporten benyttedes et telematiksystem.

NJORD Law Firms bemærkninger

Dommen viser, i stil med tidligere domme, at transportaftalen (her rammeaftalen) i høj grad påvirker grov-uagtsomhedsbedømmelsen i CMR-loven § 37.

Transport 1 viser særligt, at transportøren har en forpligtelse til hurtigt at reagere på alarmer og til hurtigt at forsøge at forhindre temperaturstigninger. Dette kunne eks. være gjort ved, at trailerens køleanlæg var blevet slukket, således der ikke strømmede varm luft ind. Det er sandsynligt, at rammeaftalens bestemmelse om transportørens forpligtelse ved temperaturudsving har påvirket ansvarsbedømmelsen, som retten foretog i denne sag.

Transport 2 viser særligt, at rammeaftalens bestemmelse om, at transportøren ikke har manuelle temperatur kontrolforpligtelser, når der anvendes trailer med telematiksystem, tillægges vægt, og kvalificerer ansvarsbedømmelsen.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?