Nyhed

Cabotage: EU-kommissionen giver NJORD medhold i syn på returpaller og anden emballering

En mangeårig strid om Danmarks fortolkning af EU-cabotagereglerne, har endelig fået sin afklaring. EU-Kommissionen har slået fast, at Danmarks fortolkning af cabotagereglerne i relation til returpaller og anden emballering ikke stemmer overens med EU-retten.

returpaller

Striden om returpaller og anden emballering 

Reglerne om cabotagekørsel er fastsat i EU-forordning 1072/2009, senest ændret i EU-forordning 1055/2020, der træder i kraft d. 21. februar 2022. Disse regler regulerer udenlandske transportvirksomheders adgang til at udføre national transport for fremmed regning i andre medlemsstater. I tilslutning til en indgående international transport må en udenlandsk transportør udføre op til 3 cabotagekørsler inden for 7 dage efter, at alt gods, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. 

I relation til den indgående internationale transport og de efterfølgende cabotagekørsler har Danmark imidlertid anlagt en forskellig definition af varebegrebet, således at kørsel med varer i én henseende ikke svarer til kørsel med varer i en anden henseende. 

Af Færdselsstyrelsens cabotagevejledning fremgår, at transport af tomme containere og returemballage (paller, blomsterburer eller lignende) ind i Danmark ikke giver adgang til at udføre cabotagekørsel, hvis der ikke er tale om en reel transport, for hvilket der optjenes fragt. 

Omvendt fremgår det af cabotagevejledningen, at udenlandske transportvirksomheders transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage (palle, blomstrebure eller lignende) i Danmark anses for transport af varer og derfor tæller som en cabotagetur. 

Danmark har således anlagt to forskellige definitioner af varebegrebet, alt afhængig af hvilken tur der er tale om. Da mange transportører læsser returpaller ved losning af varer, medfører dette, at de 3 lovlige cabotageture opbruges relativt hurtigt, da én cabotagekørsel alene kan bestå enten af flere læssesteder eller af flere lossesteder. 

Returpaller er en fast bestanddel af stykgodstransport, da varer leveres på paller. Ved levering af varer på paller, får transportøren derfor ofte udleveret ”returpaller” som lastes. 

Vi mener, at det er i strid med EU-retten at ligestille returpaller med varer, da man derved indirekte begrænser udenlandske transportvirksomheders adgang til at udføre cabotage i Danmark i et videre omfang, end der er hjemmel til i EU-forordningen 1072/2009. Ligeledes er det svært at se, hvordan pallebytte kan anses som reel transport i cabotagesammenhæng, da der ikke er tale om transport for hvilket, der opnås fragtbetaling. Ud fra en miljømæssig betragtning vil det heller ikke være hensigtsmæssigt at lægge hindringer i vejen for pallebytte ordningen.


Som forsvarsadvokat

Som forsvarsadvokat for mange transportører har vi set flere eksempler, hvor vognmænd er tiltalt for ulovlig cabotagekørsel som følge af pålæsning af returpaller. 

Den mangeårige strid om Danmarks fortolkning of EU-cabotagereglerne har også affødt et responsum til EU-Kommissionen, som vi har udarbejdet. Som svar på dette responsum har EU-Kommissionen nu givet medhold i, at returpaller ikke kan sidestilles med varer ved udførsel af cabotage, medmindre transporten af pallerne udgør transport af reelle varer under et fragtbrev for hvilket, der opnås fragtbetaling – altså den samme sondring, som anvendes ved den internationalt indgående transport. 
 

EU-Kommissionen 

Under implementeringen af den nye Vejpakke og herunder forordning 2020/1055 har EU-Kommissionen også udarbejdet en vejledning om fortolkning af cabotagereglerne. Af vejledningen fremgår, at returpaller ikke kan sidestilles med varer, hvor disse ikke er genstand for en reel transport, for hvilken transportøren optjener fragt. 

Af Vejledningen fremgår;

”[..] When empty containers, pallets or packaging are not transported under the coverage of a transport contract the carriage, in principle, should not be considered as a carriage of goods by road for hire or reward” 

Med EU-Kommissionens svar på henvendelsen om den danske fortolkning af cabotagereglerne og seneste vejledning fastslås det således, at Danmarks fortolkning af cabotagereglerne i relation til returpaller og anden emballering ikke er i overensstemmelse med EU-retten og derfor bør tilrettes. 


Færdselsstyrelsen

På nuværende tidspunkt afventer vi Færdselsstyrelsens opdaterede cabotagevejledning. Er Færdselsstyrelsen ikke enig i EU-Kommissionens fortolkning af cabotagereglerne, henhører spørgsmålet i sidste ende under EU-Domstolen.  
 

NJORDs bemærkning 

I NJORDs Sø- og transport afdeling har vi set eksempler på sager, hvor transportører er tiltalt for ulovlig cabotagekørsel som følge af læsning af returpaller. Det bliver derfor spændende at se, hvorvidt Færdselsstyrelsen vil tilpasse den danske fortolkning af cabotagereglerne i den kommende cabotagevejledning, samt om dette vil give anledning til, at man ved domstolene genoptage sager, der allerede er afgjort ved domstolene. 
 

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen