Nyhed

Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten traf i starten af august afgørelse i en sag angående grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af medicinalprodukter fra en parkeret lastbil.

I forbindelse med salg af medicinalprodukter havde dansk parallelimportør indgået rammeaftale med kontraherende transportør om transport af medicinalprodukter til parallelimportørens kunder. Ved udførelse af konkrete transporter indgik den kontraherende transportør transportaftaler med udførende vognmænd.


Produkter stjålet fra parkeret lastbil

I forbindelse med en transport fra Odense til Stockholm i efteråret 2017 parkerede chaufføren natten over i vejsiden på en blind industrivej nogle kilometer fra leveringsadressen. Medicinalprodukterne blevet stjålet i nattens løb og spørgsmålet var herefter, om 1 – den kontraherende transportør havde handlet groft uagtsomt ved at parkere som sket med den konsekvens, at transportøren ikke var berettiget til at begrænse ansvaret efter CMR-loven? Og 2 – havde den udførende vognmand ligeledes handlet groft uagtsomt, så den kontraherende transportør kunne gøre regres for det fulde krav overfor vognmanden?


Forholdet mellem parallelimportøren og den kontraherende transportør

Aftalen mellem parallelimportøren og den kontraherende transportør var udformet som en rammeaftale, der detaljeret regulerede transporten af medicinalprodukterne fra Danmark til Sverige.

Aftalen indeholdt blandt andet særlige sikkerhedsforskrifter angående parkering. Heraf fremgik, at parkering for natten altid skulle ske på den særlige indhegnede og aflåste parkeringsplads aftalt mellem parterne. Denne lå også tæt på leveringsstedet.

I sine præmisser lagde retten til grund, at parkeringen på natten for tyveriet på en blind ubevogtet industrivej ved vejsiden var et klart brud på parternes aftale, som måtte tilregnes transportøren som groft uagtsomt.


Forholdet mellem den kontraherende transportør og den udførende vognmand

Retten lagde i forholdet mellem den kontraherende transportør og vognmanden til grund, at der ikke var indgået en transportaftale mellem disse to parter indeholdende sikkerhedsforskrifter i relation til parkering, som var identiske med sikkerhedsforskrifterne i rammeaftalen mellem parallelimportøren og den kontraherende transportør.

Den kontraherende transportør havde imidlertid udarbejdet skriftlig chaufførinstruks, hvoraf det fremgik, at hviletid om natten af sikkerhedsmæssige årsager burde tages på en godt oplyst tankstation eller sikret parkeringsplads, gerne indhegnet og med videoovervågning. Ydermere fremgik det, at der aldrig måtte parkeres ved vejsiden.

Uanset denne chaufførinstruktion måtte retten lægge til grund, at vognmandens parkering på det pågældende sted skete med transportørens vidende og accept på grund af den daglige og tætte kontakt mellem chaufføren og transportøren.

Den udførende vognmand havde således ikke udvist grov uagtsomhed.


Sagens betydning

Sagen viser med al tydelighed vigtigheden af, at der gælder samme sikkerhedsforskrifter i alle dele af transportkæden.

Dommen er interessant, fordi den igen understreger, at det er parternes aftale, som er afgørende i relation til vurderingen af, om et tyveri er forårsaget ved grov uagtsomhed.

Den én og samme parkering anses således som groft uagtsom i forholdet mellem parallelimportøren og den kontraherende transportør, mens den ikke kan anses for groft uagtsom i forholdet mellem den kontraherende transportør og vognmanden. Årsagen er parternes forskellige transportaftaler, som ikke indeholder samme sikkerhedsforskrifter, og idet den manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne har udsat medicinproduktet for betydelig risiko.

Det er også værd at bemærke rettens angivelse af, at der er tale om brud på transportaftalen. Retten kunne måske herefter være kommet frem til det ubegrænsede ansvar ved at anføre, at der her er tale om misligholdelse af transportaftalen, hvorved der ikke er grund til at drøfte spørgsmål om grov uagtsomhed, da misligholdelse af aftaler falder udenfor CMR-loven.


Skal vi hjælpe dig?

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om dommen eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret på de seneste vigtige transportretlige domme ved at følge os på LinkedIn og skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?