Nyhed

Havnevirksomhed kunne ikke holdes ansvarlig for skader forvoldt af udlejet kranfører

Sø- og Handelsretten afsagde den 25. november 2019 dom i en erstatningssag mellem et rederi og en havnevirksomhed.

Havnevirksomheden havde i september 2017 udlejet en kran med kranfører til en stevedorevirksomhed, som havde påtaget sig at foretage losning af lasten ombord på rederiets skib. I forbindelse med losningen blev dele af lasten beskadiget. Spørgsmålet i sagen var herefter, om havnevirksomheden som var arbejdsgiver for den skadevoldende kranfører, kunne holdes ansvarlig for skaden i henhold til Danske Lov 3-19-2 om principalansvar.

Sø- og Handelsretten frifandt havnevirksomheden med den begrundelse, at havnevirksomheden ikke var rette principal for kranføreren. Retten lagde vægt på, at stevedoren havde lejet kranen med kranfører af havnevirksomheden til at udføre losningsopgaven, og at kranarbejdet måtte anses for at være indgået som et almindeligt led i det arbejde, som stevedoren førte tilsyn med. Det var med andre ord stevedoren, som måtte anses for at have været principal for kranføreren i forbindelse med kranførerens losning af godset. Stevedoren var dog ikke sagsøgt i sagen.

Dommen viser, at det ikke altid er afgørende for spørgsmålet om principalansvar, hvor en skadevolder er ansat. Sædvanligvis er det arbejdsgiveren, som skal sørge for at lede og føre tilsyn med de ansattes arbejde. I den konkrete sag førte samarbejdet mellem havnevirksomheden og stevedoren dog til, at stevedøren ansås for at forestå det egentlige tilsyn af kranførerens arbejdsopgaver.

Sø- og Handelsrettens dom følger samme linje som tidligere afgørelser om principalansvar for skader på gods forvoldt af udlejet personale. I en Højesteretsafgørelse fra 13. december 1990 var spørgsmålet, hvem der kunne holdes ansvarlig for fejl begået af en udlejet trækker med chauffør, som forårsagede et olieudslip med skader på over én million kr. til følge. Retten noterede blandt andet, at chaufføren udelukkende modtog opgaver for lejeren, som tilrettelagde arbejdets udførelse og førte tilsyn hermed. Det var på den baggrund også lejeren, der ansås for at være chaufførens principal i henhold til erstatningsreglen i Danske Lov 3-19-2.

Hvis en udlejet kranfører, chauffører eller lignende indgår som en integreret del af lejerens virksomhed i en længere periode, hvor den pågældende er underlagt lejerens tilsyn, vil principalansvaret således påhvile lejeren, selvom skadevolderen i realiteten er ansat hos udlejeren.

Kontraktuelle vilkårs betydning?

Sø- og Handelsretten bemærkede i dommen, at ansvaret for kranførerens eventuelt skadevoldende handlinger overgik til lejere af kranen i henhold til havnevirksomhedens forretningsbetingelser. Denne kontraktuelle ansvarsfordeling mellem havnevirksomheden og stevedoren lod ikke til at være afgørende for rettens afgørelse i den konkrete sag, men det er muligt, at aftalte vilkår mellem havne og stevedorer, herunder danske havnevirksomheders almindelige forretningsvilkår (DHAB), vil få betydning for lignende sager, hvor der opstår skader ved brug af havnevirksomhedernes udlejede materiel og ansatte.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?