Nyhed

Fragtfører endte med produktansvaret, som ikke kan forsikres

Østre landsret har i en nylig afsagt dom stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse i en sag, der angik transport af medicin fra Trittau til Göteborg. Landsretten var således enig i, at transportøren havde handlet groft uagtsomt, og at trailerudlejeren var ansvarlig over for vareinteressen i henhold til lovbestemte regler om produktansvar. Transportøren skulle imidlertid friholde trailerudlejeren som følge af en ansvarsfraskrivelse i deres interne forhold.

transport

sagens faktum

Under en transport af medicin fra Trittau i Tyskland til Göteborg i Sverige blev en række medicinalprodukter beskadiget på grund af en fejl ved trailerens temperatursensor. Dette betød, at medicinalprodukterne blev udsat for en for lav temperatur og derfor måtte kasseres.

Vareejeren fik udbetalt erstatning for de kasserede produkter, og sagen angik således et regreskrav fra forsikringsselskabet mod transportøren. Transportøren havde anvendt en lejet trailer til at udføre transporten og nedlagde derfor en påstand om, at trailerudlejeren skulle friholde dem over for vareforsikringens regreskrav. Hvis du er interesseret i at læse nærmere om sagens omstændigheder, kan du læse vores nyhed om Sø- og Handelsrettens dom her.

Østre landsrets resultat

Landsretten fastslog indledningsvist, at det var bevist, at medicinalprodukterne var blevet udsat for så lave temperaturer, at de ikke længere var salgbare og derfor måtte kasseres. Retten var ligeledes enige med Sø- og Handelsretten i, at transportøren havde handlet groft uagtsomt, idet transportøren som professionel ikke havde ageret forsvarligt på en række alarmer omkring temperaturen, og at man samtidig havde været bekendt med tidligere defekte sensorer. Transportøren havde derfor ikke mulighed for at begrænse sit ansvar efter reglerne i CMR-loven.

Trailerudlejeren blev efter reglerne om produktansvar fundet ansvarlig for de defekte sensorer, da det kunne konstateres, at der var alvorlige problemer med funktionaliteten af køleanlægget. I leasingkontrakten mellem transportøren og trailerudlejeren var der imidlertid en ansvarsfraskrivelse til fordel for trailerudlejeren, som betød, at transportøren måtte bære hele ansvaret alene – transportøren fik dermed produktansvaret ind ad bagdøren.

NJORD Law Firms bemærkninger

Som beskrevet i vores tidligere nyhed om Sø- og Handelsrettens dom i sagen, var det ikke overraskende, at transportøren havde udvist grov uagtsomhed.

Det faktum, at trailerudlejeren blev fundet ansvarlig for at have leveret trailere med defekte sensorer i henhold til reglerne om produktansvar, forekommer også på linje med tidligere retspraksis herom. Der er bare ikke ret mange vareejere, der tidligere har forsøgt sig med at komme udenom ansvarsbegrænsningsreglerne indenfor transportretten ved at rette kravet som et ubegrænset produktansvar direkte overfor trailerudlejeren. Men med denne dom kan vi være helt sikre på, at vareejerne fremad rejser krav overfor trailerudlejer (producent, leverandør af køleenhed eller andre), når skader kan henføres til materiellet.

Dommen er interessant for så vidt angår trailerudlejerens ansvarsfraskrivelse over for transportøren. Hensigten med reglerne om produktansvar er nemlig, at leverandører og producenter, der stiller deres produkter til rådighed, som udgangspunkt skal holdes ansvarlige for de skader, som produkterne er skyld i. Landsrettens stadfæstelse af at trailerudlejeren gyldigt kan fraskrive sig ansvar, og således ”overflytte” produktansvaret til transportøren, vil skabe store udfordringer for transportørerne, som nu står ultimativt med produktansvaret – et ansvar, som transportørerne ikke kan afdække med forsikring, da et sådan forsikringsprodukt ikke findes på det danske marked endnu.

På baggrund af dommen må anbefalingen derfor være, at transportvirksomheder bør gennemgå sine leasingaftaler med henblik på at afklare, om leasingselskabet har ”overflyttet” produktansvaret til dem. En række (stort set alle) leasingselskaber henviser i deres vilkår til bl.a. ABL95, som er nogle standardvilkår, der gælder for finansielle leasingaftaler. Heraf fremgår det eksempelvis, at leasingtageren skal holde leasinggiveren skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand.

Der skal således lyde en anbefaling til branchen om at få en afklaring af, om ansvaret vitterligt skal ende hos transportørerne – der bør således være en drøftelse mellem leasingselskaberne og transportørerne formentlig via brancheorganisationerne. Ligeledes vil forsikringsselskaberne skulle involveres, således at produktansvaret afdækkes med et nyt standardprodukt, hvis ansvaret ultimativt skal lande hos transportvirksomhederne, som leaser udstyr.

Har du brug for rådgivning om transportørens ansvar under CMR og/eller produktansvar og forsikring heraf, er du meget velkommen til at kontakte partner Ulla Fabricius.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen