Nyhed

Risikerer din virksomhed at få frataget sin vognmandstilladelse?

Medlemsstaterne har på EU-niveau fastsat en fælles liste over kategorier, typer og grovhed af alvorlige overtrædelser af Unionens regler indenfor vejgodstransport. Antallet af overtrædelser måles over en 2-årig periode og kan også få betydning for vejtransportvirksomhedens tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed. Alt afhængigt af hvor mange overtrædelser virksomheden har, kan virksomheden ligeledes være mere udsat for kontrol – men hvor mange overtrædelser skal der til, og hvor grove skal de være?

Vandelskravet – virksomhedens gode renommé

I forbindelse med introduktionen af Vejpakken er vejtransportsektoren undergået store omvæltninger med et væld af nye regler, som vejtransportvirksomheder må forholde sig til.

Helt generelt for vejtransportvirksomheder gælder det, at virksomhederne bl.a. skal opfylde det såkaldte ”vandelskrav”, før de kan opnå tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at drive vejtransportvirksomhed. Vandelskravet er en juridisk mekanisme, der skal sikre, at personer og virksomheder, der driver vejtransportvirksomhed, opretholder en høj standard for pålidelighed og integritet.

Hvis man som vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, kan det have betydning for virksomhedens tilladelser, og dermed virksomhedens muligheder for at drive erhvervsmæssig godskørsel.

Generelt gælder det selvfølgelig, at man skal bestræbe sig på at overholde alle love og regler, som er gældende for vejtransportsektoren. Men mange har også måtte erkende, at det kan være svært helt at undgå fejltrin, selvom man gør sig umage. Det er derfor vigtigt, at man som vejtransportvirksomhed er opmærksom på, om man er særligt udsat for et øget antal kontroller eller står til at miste sine tilladelser, så man kan agere i tide.

Overtrædelse af cabotagereglerne kan eksempelvis medføre tilbagekaldelse af virksomhedens tilladelser. Læs mere her.

 

Grove overtrædelser kan medføre tilbagekaldelse af tilladelser

EU opererer med 3 forskellige kategorier, når overtrædelsernes grovhed skal rubriceres:

(i)               Serious Infringements (SI) – de alvorlige overtrædelser
(ii)             Very Serious Infringements (VSI) – de meget alvorlige overtrædelser
(iii)           Most Serious Infringements (MSI) – de mest alvorlige overtrædelser

Hvis virksomheden har mindst én MSI-overtrædelse, kan virksomheden risikere, at dens tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed tilbagetrækkes. EU har lavet en liste over, hvilken kategori de forskellige overtrædelser falder ind under. Det karakteriseres fx som en MSI-overtrædelse, hvis der ikke er installeret og brugt en typegodkendt fartskriver.

Det er også værd at notere sig, at SI-overtrædelser og VSI-overtrædelser, når disse konstateres flere gange, kan ”lægges sammen” og betragtes som mere alvorlige overtrædelser. Når denne vurdering skal foretages, indgår overtrædelsens alvor, indenfor hvilken periode de er sket (en periode på 12 måneder) samt antallet af virksomhedens ”aktive” køretøjer.

 

EU har introduceret forskellige risikogrupper

EU har indført et ”pointsystem”, som myndighederne skal bruge til at måle vejtransportvirksomhedens risiko for overtrædelse af transportreglerne.

Antallet af point stiger i takt med mængden af overtrædelser og overtrædelsernes grovhed.

Vejtransportvirksomheder inddeles i forskellige risikogrupper på grundlag af deres ”score”. Virksomheder, der ikke er foretaget kontrol af, har et ”gråt bælte”. Virksomheder med 0-100 point karakteriseres som lavrisikable virksomheder (grønt bælte). Virksomheder mellem 101-200 point er mellemrisikable virksomheder (gult bælte), og virksomheder med 201 point eller derover er højrisikable virksomheder (rødt bælte).

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor mange point virksomheden har, da målrettede kontroller prioriteres hos de virksomheder, der er klassificeret i en højere risikoklasse.

Der findes software på markedet, der kan hjælpe vejtransportvirksomhederne med at holde styr på, hvor mange overtrædelser – og derigennem hvor mange point – virksomheden har.

 

NJORD Law Firm’s bemærkninger

Vejtransportvirksomheder skal selvfølgelig bestræbe sig på at overholde gældende regler på vejgodsområdet.

Men man kan have misforstået de komplicerede regler, overset at reglerne på vejgodsområdet håndteres og forstås forskelligt i de europæiske lande eller fået ansat en forkert medarbejder. Og ja, så kan det altså gå galt, og vejtransportvirksomheden kan miste tilladelsen til at drive vejtransportvirksomhed.

Tingene kan eskalere hurtigt, da overtrædelser medfører øget ”overvågning”,  Derfor kan der være god grund til løbende at holde et vågent øje med, hvor på risikoskalaen virksomheden befinder sig. På den måde kan man træffe de nødvendige og relevante forholdsregler for at undgå, at ens tilladelser trækkes tilbage.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen