Nyhed

Vanvidskørsel: politiet kan konfiskere lastbilen – er du sikret?

På baggrund af vedtagelsen af en skærpet indsats mod vanvidskørsel har det siden den 31. marts 2021 været muligt for politiet at beslaglægge en vognmands køretøj med henblik på konfiskation, hvis en chauffør f.eks. er blevet stoppet for at have kørt for stærkt. Konfiskationen af køretøjet kan ske uanset ejerforhold, og det er navnlig dette, som har vakt bekymring i tungvognsbranchen. Hvad skal du som ejer af køretøjet være særlig opmærksom på, hvis en af dine chauffører stoppes af politiet med henblik på beslaglæggelse eller konfiskation af køretøjet?

lastbil


Hvornår må der ske konfiskation?

I forbindelse med beslaglæggelse og konfiskation er det vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem de to begreber.

Beslaglæggelse indebærer i nærværende tilfælde, at politiet foretager en midlertidig inddragelse af et køretøj i forbindelse med efterforskningen af en sag. Beslaglæggelse kan som udgangspunkt ske i de tilfælde, hvor forseelsen er udtryk for en særlig hensynsløs tilsidesættelse af færdselssikkerheden, og det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere overtrædelser af færdselsloven, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 1.

Konfiskation indebærer derimod, at politiet foretager en permanent inddragelse af køretøjet. Der vil med den nye lov nu allerede ske konfiskation i førstegangstilfælde, hvis køretøjet har været anvendt til vanvidskørsel. I henhold til lovgivningen på området er vanvidskørsel defineret som følgende:
 

  • uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.),
  • uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.),
  • forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1),
  • særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10),
  • kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen,
  • kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover, og
  • spirituskørsel med en promille over 2,00.
     

Med lovgivningens ordlyd er en af de gråzoner, der er blevet fremhævet, bl.a. højresvingsulykker. I forbindelse med disse ulykker vil chaufføren som udgangspunkt blive tiltalt for uagtsomt manddrab som følge af hans objektive ansvar som fører af et køretøj. Spørgsmålet er da, om politiet i henhold til de nye tiltag om vanvidskørsel vil konfiskere (og måske endda bortauktionere) køretøjet. Vognmanden, der ejer køretøjet, pålægges herved store økonomiske tab for hændelser, som han ikke selv er ansvarlig for. Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at politiet udelukkende må konfiskere køretøjet og ikke lasten.

Køretøjer kan også blive tilbageholdt af politiet af andre grunde. Det kan eksempelvis være i relation til ulovlig cabotagekørsel, hvor politiet ofte i forbindelse med bødeudstedelsen også foretager en tilbageholdelse af køretøjet. Hvis en udenlandsk lastbil stoppes og findes at have overtrådt cabotagereglerne, kan politiet med hjemmel i færdselslovens § 120, stk. 1 tilbageholde køretøjet, indtil forskyldte bøder m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Betales bøden ikke, kan politiet sælge køretøjet på auktion.


Hvad kan den reelle ejer af køretøjet gøre for at undgå konfiskation?

Som følge af megen bekymring i branchen blev en central undtagelse til konfiskation indført i lovteksten. Undtagelsen fastslår, at der ikke må ske konfiskation, hvis det anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af omfattede overtrædelser.

Det betyder altså, at ejeren af køretøjet skal kunne bevise, at 1) vedkommende ikke vidste eller kunne vide, at føreren ville anvende køretøjet til vanvidskørsel, og 2) at ejeren har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender køretøjet til vanvidskørsel.

Det er derfor vigtigt at forholde sig til vedtagelsen af den skærpede indsats mod vanvidskørsel, så virksomheder sikrer sig bedst muligt i relation til evt. tab som følge af et konfiskeret eller beslaglagt køretøj. Det kan f.eks. være i forbindelse med en gennemgang af ansættelseskontrakter, chaufførmanualer, straffeattester, tro- og loveerklæring eller lignende – og have ansvarsbevidste og veludhvilede chauffører bag rettet.
 

Brug for rådgivning?

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om rækkevidden af de nye regler eller anden transportjura.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?
Hold dig opdateret på transportjuraen