Nyhed

Forstå forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 ændringer til epidemiloven. Disse ændringer trådte i kraft den 17. marts. En af ændringerne medførte, at der nu kan fastsættes regler om forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger. Senest er der blevet udstedt regler, der forbyder forsamlinger på mere end 10 personer. Disse regler trådte i kraft den 18. marts kl. 10.00, og ophører den 30. marts 2020.

Baggrunden for reglerne om forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer

Den nye epidemilovs § 6 giver sundheds- og ældreministeren mulighed for at fastsætte regler om afholdelse og deltagelse i større forsamlinger. Epidemilovens § 29 giver mulighed for, at overtrædelse af de regler som sundheds- og ældreministeren udsteder med hjemmel i § 6 kan straffes med bøde.

Sundheds- og ældreministeren har senest udstedt et sæt regler, der vedrører netop et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger. Reglerne findes i BEK nr. 224 af 17/03/2020, der kan tilgås her.

Af § 1 i den nye bekendtgørelse følger det, at det er forbudt at afholde og deltage i større forsamlinger, hvor der er flere en 10 personer. Dette gælder både indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede. Forbuddet i den nye bekendtgørelse gælder dog ikke i private boliger. Det er også værd at bemærke, at politiet efter § 2 i den nye bekendtgørelse har fået en særlig skønskompetence. Politiet har nu helt konkret mulighed for at påbyde personer, der befinder sig et sted med flere end 10 personer at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særligfare for smitte med Coronavirus (COVID-19). En overtrædelse af forbuddet vil kunne straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 11.

Dette giver anledning til spørgsmålet om, hvad en forsamling er i epidemilovens forstand?

Epidemilovens forsamlingsbegreb

Af bemærkningerne til epidemilovens § 6 følger det, at reglerne om forbud mod afholdelse og deltagelse i forsamlinger skal forstås bredt, og at enhver situation, hvor personer opholder sig sammen vil kunne være omfattet, eks. koncerter, idrætsbegivenheder, fester, generalforsamlinger og møder i selskaber og foreninger.

Det er særligt relevant for virksomheder at vide, om der kan være mere end 10 medarbejdere til stede på en arbejdsplads. Af bemærkningerne til epidemilovens § 6 fremgår det, at:

”Reglerne om forbud [mod forsamlinger] vil ikke omfatte almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads, men vil dog kunne omfatte forsamlinger på en arbejdsplads, f.eks. fællesmøder.”

 

Arbejdsplads må formentlig forstås således, at eks. både inden- og udendørs byggepladser og lagerfaciliteter, logistikcentre mv. er omfattet.

Det vil således være muligt for visse virksomheder at fortsætte deres drift bedst muligt, såfremt man undgår fællesmøder med mere end 10 personer og lignende forsamlinger, og i øvrigt overholder vejledninger fra de relevante myndigheder, herunder sundhedsstyrelsen.

NJORD Law Firm bemærkninger

NJORD Law Firm følger situationen tæt, og vil følge op på de nye regler, der udstedes i medfør af epidemiloven, herunder den seneste bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme på transportområdet, der kan tilgås her.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?