Chaufførs aflevering af tolddokumenter til forkert person ved grænsen medførte ansvar

Nyhed

I en nylig afsagt sag fandt Sø- og Handelsretten frem til, at en chaufførs ansvar for fremvisning af tolddokumenter til en person i en skranke, som ikke havde med tolddokumenter at gøre, var omfattet af CMR-lovens § 14, stk. 3. Den udførende vognmand fandtes herefter ansvarlig. Retten fandt samtidig, at oplysninger, om nøjagtigt i hvilken bygning chaufføren skulle henvende sig ved grænseovergangen, ikke var omfattet af lovens § 14, stk. 1 og 2.

tolddokumenter

sagens baggrund

En kunde i Sverige havde bestilt en række rørelementer hos en producent i Schweiz. Producenten i Schweiz havde indgået en transportaftale med en speditør, der viderekontraherede transporten til en undertransportør (D). Til at udføre selve transporten antog undertransportøren en selvstændig vognmand (M).

I forbindelse med transporten, der startede i Schweiz, fik chaufføren i forbindelse med læsning af sendingen udleveret en række dokumenter, der skulle vises ved grænseovergangen.

Da chaufføren ankom til grænsen mellem Schweiz og Tyskland (dvs. grænsen til EU), viste chaufføren de dokumenter, han havde modtaget i forbindelse med læsningen af godset til en person i en skranke ved grænseovergangen i den tro, at det var ved denne skranke, at han skulle indlevere tolddokumenterne. Chaufføren var på grund af sprogvanskeligheder ikke i stand til at kommunikere med personen i skranken, men efter at have udleveret dokumenterne til personen ved skranken, fik chaufføren dem tilbage igen.

Chaufføren fortsatte herefter sin tur til destinationsstedet i Sverige, hvor godset blev afleveret. Efter afleveringen fandt man ud af, at tolddokumenterne aldrig var blevet stemplet ved grænsen til EU.

Fordi godset aldrig var blevet fortoldet, da det krydsede grænsen til EU, pålagde de svenske myndigheder M at betale told og importmoms.

M anlagde på baggrund af den svenske afgørelse om betaling af told og importmoms sag an mod D med krav om, at D skulle betale erstatning til M for det toldbeløb, som M nu skulle betale til de svenske toldmyndigheder. Dette krav blev afvist af D under henvisning til, at M som udførende vognmand var ansvarlig for, at tolddokumenterne blev håndteret på korrekt vis i henhold til CMR-loven.

Under retssagen krævede M, at D skulle erstatte toldbeløbet, fordi fejlen var sket på baggrund af fejlagtige instrukser fra D. M henviste til CMR-lovens § 14, stk. 1 og 2, der bestemmer, at det er afsenderen, der er ansvarlig overfor fragtføreren for skade, som måtte følge af, at dokumenter med henblik på toldbehandlingen (og andre formaliteter) er ufuldstændige eller urigtige. M anførte, at det ikke er alle forsendelser, som skal fortoldes, og at D’s uklare og misvisende instrukser derfor ikke kunne medføre, at M skulle være ansvarlig overfor de svenske toldmyndigheder.

Som modsvar påpegede D, at den udførende vognmand – altså M – selvstændigt var ansvarlig for at fremvise de toldpapirer, som medfulgte godset, for toldmyndighederne ved grænseovergangen til EU i henhold til reglen i CMR-lovens § 14, stk. 3. Efter bestemmelsen er det op til fragtføreren – i dette tilfælde M – at bevise, at fejlen ikke skyldtes forkert brug af tolddokumenterne.

Sø- og handelsrettens resultat

Retten konkluderede, at tolddokumenterne, som chaufføren havde fået udleveret i forbindelse med lastning af godset i Schweiz, ikke blev stemplet eller registreret som de skulle ved de schweiziske og/eller tyske toldmyndigheder, da lastbilen passerede grænsen til EU.

Sø- og Handelsretten lagde i den forbindelse til grund, at personen ved grænsen formentlig beskæftigede sig med vejskat og ikke behandling af tolddokumenter. Den skranke, som chaufføren havde afleveret sine dokumenter i, havde altså ikke noget med toldbehandling fra schweizisk eller tysk side at gøre.

Chaufføren havde ifølge Sø- og Handelsretten ikke formået at løfte bevisbyrden for, at fejlen ikke skyldtes forkert brug af tolddokumenterne. Retten var derfor ikke enig i M’s angivelse om, at D’s oplysninger om nøjagtigt i hvilken bygning chaufføren skulle henvende sig, når han ankom til grænseovergangen, var en oplysning omfattet af CMR-lovens § 14, stk. 1 og 2.

Chaufføren fandtes derfor ansvarlig efter CMR-lovens § 14, stk. 3, som følge af, at D havde godtgjort, at chaufføren havde gjort forkert brug af tolddokumenterne.

njord law firms bemærkninger

Dommen er interessant, da den viser, at den udførende vognmand kan pålægges yderligere pligter, når chaufføren kommer for at læsse godset, der ikke nødvendigvis er aftalt ved bookingen af transporten.

Det kan være rigtig problematisk, da vognmanden dermed ikke får mulighed for at instruere chaufføren om, hvordan han korrekt får håndteret toldpapirerne. Måske ville vognmanden helt have afvist at have med fortoldningen ved grænsen at gøre, eller han kunne have bedt om et gebyr herfor eller sat en chauffør på opgaven, som havde erfaring med indlevering af tolddokumenter ved grænseovergangen.

Efter CMR-lovens § 14, stk. 3 er det op til den udførende vognmand at dokumentere, at den forkerte anvendelse af tolddokumenterne ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side. Det kan være svært for den udførende vognmand at bevise.

Sådan som dommen er faldet ud, kan der opstå tvivl om, i hvilket omfang vareejeren eller speditøren på denne måde lovligt kan ”snige” ekstra services ind overfor den udførende vognmand, uden at disse er blevet drøftet i forbindelse med bookingen med deraf følgende risiko for yderlige ansvar for den udførende vognmand.

kontakt os for rådgivning

Njord Law Firm følger udviklingen på transportområdet tæt. Hvis du har spørgsmål til håndteringen af toldpapirer og kontrollen hermed, er du velkommen til at kontakte NJORD Law Firms transportteam. Vi har stor ekspertise inden for al form for regulering af vejtransportbranchen og kan rådgive om, hvordan man sikrer, at man overholder reglerne.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen