Nyhed

Konfiskering af lastbil var ikke proportional

I en nylig afsagt dom i kølvandet på de nye regler om vanvidskørsel har Vestre Landsret taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt politiets beslaglæggelse af en lastbil var berettiget. I byretten blev det fastslået, at politiet med rette havde beslaglagt køretøjet, og at politiet tillige måtte opretholde beslaglæggelsen. På baggrund af en helhedsvurdering fastslog landsretten imidlertid, at konfiskeringen ikke var proportional, og at betingelserne for beslaglæggelse derfor ikke var opfyldt.

Konfiskering af lastbil

Sagen angik en chauffør, der ubestridt havde kørt spirituskørsel. Føreren af køretøjet havde nemlig kørt lastbilen med en alkoholkoncentration i blodet (under eller efter kørslen) på over 2,00 promille. Betingelserne for at foretage beslaglæggelse af køretøjet som følge af vanvids-kørsel var derfor som udgangspunkt opfyldt. Netop disse regler har vi skrevet om i en tidligere nyhed, som kan læses her:


Tredjemandskonfiskation

I sagen anførte landsretten, at idet der var tale om tredjemandskonfiskation, så skulle der foretages en vurdering af, om konfiskeringen måtte anses for uforholdsmæssigt indgribende. Dommen er således interessant, da den kommer i kølvandet på de nye regler om vanvidskørsel, der har åbnet op for, at politiet kan beslaglægge leasede køretøjer – dvs. også når det ikke er vedkommende, der reelt set ejer køretøjet, der er fører.

Når det gælder beslaglæggelse/konfiskering af en vognmands køretøj, så indgår det ifølge landsretten bl.a. i vurderingen, om vognmanden har foretaget undersøgelser om chaufføren forud for vedkommendes ansættelse. Det kan eksempelvis være, om vedkommende tidligere har været dømt for spirituskørsel eller andre strafbare forhold. I sagen anførte landsretten på baggrund af oplysninger fra vognmanden, at vognmandens mulighed for at kunne vide, at det køretøj, som han stillede til rådighed for chaufføren til udførelse af opgaven, ville blive anvendt til spirituskørsel, var ganske begrænset.

Chaufføren blev afskediget samme dag, som hændelsen foregik og rejste efterfølgende til udlandet. Landsretten fandt i den sammenhæng, at et eventuelt erstatningskrav mod den pågældende chauffør derfor var illusorisk. 

På baggrund af en helhedsvurdering konkluderede landsretten således, at konfiskering af sættevognstrækkeren måtte anses for uforholdsmæssigt indgribende.


NJORDs bemærkninger

Denne dom er meget vigtig for branchen, da den omhandler proportionalitet i strafudmålingen – altså sammenhængen mellem lovovertrædelse og størrelse på straffen. NJORD har således stor fokus på, at der idømmes meget strenge straffe for visse overtrædelser i branchen – straffe som ikke nødvendigvis står i rimeligt forhold til lovovertrædelsen. Den nye dom vil således kunne være en vigtig ny markør, når der skal tages stilling til strafniveau. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?
Hold dig opdateret på transportjuraen