Nyhed

Revidering på vej: Kan vi snart sige NSAB 2015?

Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB) revideres løbende med ca. 15 års mellemrum, og der er store forventninger til, at en ny udgave, NSAB 2015, kan blive vedtaget og præsenteret i år. Foreløbig er det oplyst, at der vil være ændringer af eksisterende bestemmelser samt helt nye tiltag – begge dele med afsæt i den praktiske verdens behov. Vi vil her gennemgå nogle af de mest markante forventede ændringer.

Med NSAB 2015 forventes udgangspunktet for speditørens juridiske rolle at blive ændret. Det betyder, at speditøren indtager rollen som enten transportør eller kontraherende transportør, medmindre speditøren og ordregiveren i deres aftale træffer beslutning om, at speditøren påtager sig et formidleransvar over for ordregiveren.

Dette er modsat det gældende udgangspunkt, hvor speditøren skal betragtes som formidler, hvis speditøren ikke har påtaget sig ansvar som transportør. Ændringen kommer som følge af, at retspraksis over de seneste år har begrænset speditørens mulighed for at optræde som formidler.

Derudover er der i forslaget til NSAB 2015 lagt op til en regulering af ansvaret ved læsning og losning, som ikke er reguleret i den nugældende udgave af NSAB. Forslaget indebærer, at afsenderen af godset bærer ansvaret for læsning, modtageren af godset ansvaret for losning, og transportøren af godset ansvaret for at tilsikre godsets surring og sikring – medmindre parterne angiver en anden fordeling af ansvar i deres aftale. Denne fordeling af ansvar svarer for det første til kutymen i branchen og for det andet sikrer den, at transportøren beholder sin ret til at sikre forsvarlig surring og sikring, hvilket er i god tråd med transportørens ansvar over for tredjemand.

Derudover ventes det, at speditørens panteret over gods, der står under dennes rådighed, bliver reguleret i den nye udgave af NSAB 2015. Der er allerede lagt op til at udvide beskyttelsen ved eksplicit at indføre en ret for speditøren til at tilbageholde godset, hvilket stemmer overens med praksis fra Højesteret.

Endelig er der forventning om, at netværksbestemmelsen i § 23 flyttes frem til en af de første bestemmelser i NSAB 2015 for at understrege vigtigheden af bestemmelsen, herunder at ordregiverne i højere grad bliver opmærksomme på, at andre lovregler end NSAB 2000 (NSAB 2015) kan finde anvendelse og derved påvirke ordregivernes retsstilling.

Når den endelige udgave er vedtaget, vil NJORD naturligvis kommentere den, herunder hvad man som vognmand skal være opmærksom på, når der indgås aftaler på baggrund af NSAB 2015.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?