Nyhed

Ny aftale om ens vilkår for chauffører i Danmark

Der blev i sidste uge indgået en bred politisk aftale, som ifølge aftaleparterne skal sikre ordnede forhold for chauffører, der kører godstransport i Danmark. Det gælder både for de chauffører, som er ansat hos danske vognmænd, men også for de chauffører, som er ansat hos udenlandske virksomheder.

Ny aftale om ens vilkår for chauffører i Danmark

Initiativet skal ifølge aftaleparterne imødekomme den særlige udfordring ved den hyper mobile karakter af chaufførernes arbejde, som komplicerer anvendelsen af de kollektive kampskridt, der har en central rolle i den danske arbejdsretlige model.

Lovændringen kommer konkret til at medføre en forpligtelse for alle vognmændene til at følge det samme omkostningsniveau ved aflønning af chauffører, hvis vognmændene er etableret i Danmark og har dansk vognmandstilladelse, eller hvis chaufførerne kører godstransport i Danmark som led i cabotagekørsel eller i forbindelse med kombineret transport.

Samme omkostningsniveau for alle chauffører

Omkostningsniveauet vil blive fastlagt på baggrund af omkostningsniveauet i de landsdækkende kollektive overenskomster for chauffører, som er indgået af de mest repræsentative parter på godskørselsområdet. I vurderingen af hvilke parter, der er mest repræsentative på godstransportområdet, vil der blandt andet blive lagt vægt på, hvor mange medlemmer der er i de pågældende organisationer og hvor mange, der er dækket af overenskomsterne.

Det vil ikke være et krav, at alle vognmænd er omfattet af overenskomster, som er indgået af de mest repræsentative parter på godskørselsområdet, men omkostningsniveauet i disse overenskomster vil fremover være retningsgivende og skal følges af virksomheder, der udfører godstransport i Danmark – uanset hvilken overenskomst arbejdsgiveren i øvrigt er omfattet af. Det retningsgivende omkostningsniveau vil blive fastlagt på baggrund af en kapitalisering af de samlede udgifter til løn, overtidsbetaling, pension og fridage udover ferielovens minimum, som skal betales i henhold til de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative på godskørselsområdet.

Organisationsfrihed og den danske model

Lovændringen kommer ikke til at forhindre forskelle i de enkelte elementer af chaufførernes ydelser, idet det vil være muligt at have forskellige overtidsbetalinger, lønniveauer osv. Det afgørende bliver, at ydelserne tilsammen stemmer overens med de retningsgivende omkostningsniveauer. Herved må det dog også forventes, at den danske arbejdsretlige models princip om frit organisationsvalg indskrænkes, da omkostningsniveauet i de mest repræsentative organisationers overenskomster vil binde de øvrige organisationer, som forhandler overenskomster på godskørselsområdet.

Store konsekvenser for branchen

Den politiske aftale om omkostningsniveauet for chauffører må forventes at medføre markante prisstigninger i den danske vejtransportbranche, som både vil ramme transportvirksomhederne og speditørerne samt i sidste ende slutkunderne. Transport af gods i Danmark vil med andre ord blive dyrere.

Myndighedernes kontrol af, om vognmændene fremover følger det retningsgivende omkostningsniveau vil være forbundet med administrative byrder for både politi og virksomhederne.
Da lovteksten ikke er skrevet endnu, er det dog fortsat uklart, præcis hvordan myndighederne vil kontrollere og håndhæve den nye retstilling.

Dansk særregel for udenlandske vognmænd

Det er bemærkelsesværdigt, at lovændringen tilsyneladende kommer til at få betydning for de udenlandske chauffører og vognmænd, som udfører godstransport i Danmark.

I betænkningen fra det lovforberedende arbejde kobles lovændringen på dette punkt umiddelbart sammen med indførelsen af nye sektor specifikke udstationeringsregler på vejtransportområdet, som forventes at blive vedtaget af EU i løbet af de kommende måneder som en del af Vejpakken. Ikrafttrædelsen af udstationeringsreglerne har dog af flere grunde lange udsigter, herunder ikke mindst på grund af de omfattende administrative problemstillinger en særlig udstationeringsordning for hyper mobile chauffører vil medføre.

I betænkningen anerkendes det, at den særlige danske regel om omkostningsniveauet med tilhørende administrative byrder for udenlandske vognmænd og chauffører er forbundet med en vis procesrisiko. Det fremgår også af den politiske aftale, at ikrafttrædelsen af denne del af lovændringen kommer til at afvente, at en ny anmeldelsesordning for udenlandske transportvirksomheder er på plads.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?