Nyhed

Nye forpligtelser for udstationerende virksomheder er netop trådt i kraft

Med virkning fra den 1. juli 2022 blev der i bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport indsat en ny bestemmelse, der forpligter virksomheden til at sikre, at chaufføren kender til sine rettigheder og forpligtelser relateret til chaufførens udstationering. 

udstationering

pligt til at informere om chaufførens rettigheder og forpligtelser

Den nye bestemmelse, som blev indført på baggrund af EU’s Vejpakke fra juli 2020, lyder som følgende:

§ 9 a: Virksomheden skal sikre, at føreren får kendskab til de forpligtelser, jf. § 6 og de rettigheder, jf. § 9, der følger af at være udstationeret.

For så vidt angår den udstationerede chaufførs rettigheder, følger det af bekendtgørelsens § 9, at den udstationerende virksomhed skal betale en minimumstimesats. Den nye bestemmelse medfører således en informationspligt for virksomheden til at sikre, at føreren får kendskab til retten til denne minimumstimesats.

Færdselsstyrelsen har oplyst om, at de i forbindelse med tilsynet med lønvilkår vil indarbejde et kontrolelement, som vedrører virksomhedens oplysningspligt, og at de på nuværende tidspunkt er i gang med at udvikle praksis for den mest effektive sagsbehandlingsgang.

Derudover skal den udstationerende arbejdsgiver sikre, at den udstationerede chauffør får kendskab til dennes dokumentationskrav, som følger af bekendtgørelsens § 6.

Den udstationerede chauffør skal således have oplysninger om, at denne på papir eller elektronisk er forpligtet til efter anmodning at fremvise

  1. En kopi af udstationeringserklæringen, som er indsendt via informationssystemet for det indre marked,
  2. Dokumentation på, at transporterne finder sted i Danmark, samt
  3. Data for takografen samt nationalitetsmærket for de medlemsstater, hvor føreren opholdt sig, da vedkommende udførte internationale vejtransporter eller cabotagekørsel.

dele af udkast til bestemmelsen blev ikke vedtaget

Da Færdselsstyrelsen sendte den nye bestemmelse i høring, var hensigten ligeledes at forpligte den udstationerende virksomhed til at sikre, at føreren fik kendskab til de arbejds- og ansættelsesvilkår, der følger af § 5, stk. 1, nr. 1-9, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Dette ville have indebåret en forpligtelse til at informere om bl.a. sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling.

Dansk Erhverv og SLD påpegede dog i forbindelse med deres høringssvar, at dette ville indebære en overimplementering af direktiv 2020/1057, og bestemmelsen blev på baggrund heraf ændret, således at dette element ikke indgår som del af den nye bestemmelse.

kontakt os for rådgivning

Hvis du har spørgsmål til de nye forpligtelser, der påhviler virksomhederne, er du velkommen til at kontakte NJORD Law Firms transportteam. Vi har stor ekspertise inden for al form for regulering af vejtransportbranchen og kan rådgive om, hvordan man sikrer, at man er compliant med de nye forpligtelser.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen