Nyhed

Slut med den vejledende kontrol for mobile lønmodtageres overtrædelse af arbejdstidsreglerne

Overgangsperioden til de nye arbejdstidsbestemmelser sluttede den 21. november, og det er således slut med den vejledende kontrol. Overtrædelse af arbejdstidsbestemmelserne straffes nu med bøde, men hvordan foregår kontrollen, hvordan er sanktionssystemet bygget op, og gælder der et bødeloft? I denne nyhed stiller vi skarpt på, hvad der gælder for de mobile lønmodtagere.

arbejdstidsregler

Den 14. juli 2022 skrev vi en nyhed om kontrollen af arbejdstidsbestemmelserne, der trådte i kraft den 21. maj 2022 - læs den her. Nu har Færdselsstyrelsen sammen med Beskæftigelsesministeriet opdateret 2. udgaven af vejledningen, der fulgte med introduktionen af reglerne den 21. maj 2022, med en ny 3. udgave som følge af, at overgangsperioden nu er slut.

Færdselsstyrelsen vejledning omhandler både regler for mobile lønmodtagere og selvstændige vognmænd. Denne nyhed stiller imidlertid skarpt på, hvad der gælder for de mobile lønmodtagere i henhold til den nye 3. udgave af Færdselsstyrelsens vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne.

Reglerne om arbejdstid for de mobile lønmodtagere er indført ved lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren, der er blevet indført som led i implementeringen af vejpakken.

Loven indebærer regler om arbejdstid, pauser og natarbejde for mobile lønmodtagere. Reglerne vil blive håndhævet gennem den eksisterende vej- og virksomhedskontrol på køre- og hviletidsområdet.

hvordan foregår kontrollen?

Kontrollen vil både foregå i forbindelse med virksomhedskontrol og vejkontrol.

I forbindelse med virksomhedskontrol kontrolleres det, om reglerne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde overholdes.

Vejkontrollen vil ifølge Færdselsstyrelsens vejledning derimod kun omfatte kontrol med overholdelse af reglerne om pauser.

Af vejledningen fremgår det tilmed, at hvis der i forbindelse med vej- eller virksomhedskontrollen konstateres mange (eller alvorlige) overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen, så øges muligheden/risikoen for, at der foretages en arbejdstidskontrol. Arbejdstidskontrollen vil derfor alene foretages ved de vej- og virksomhedskontroller, hvor der konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen.

Kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne skærpes således i særlig grad over for de virksomheder, der løbende (eller i alvorlig grad) overtræder køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen.

hvornår er der tale om en mobil lønmodtager?

Efter lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, så er en mobil lønmodtager ”en lønmodtager, som er en del af det kørende personale, som beskæftiges af en virksomhed, der for fremmed eller egen regning udfører personbefordring ad vej eller vejgodstransport”.

En mobil lønmodtager kan for eksempel være en chauffør.

hvilke sanktioner kan pålægges de mobile lønmodtagere og virksomheden?

Overtrædelse af arbejdstidsbestemmelserne straffes med bøde, og bødestørrelsen tager afsæt i overtrædelsens grovhed. Vurderingen af overtrædelsens grovhed sker med udgangspunkt i EU-regler, hvor det er fastslået, at overtrædelse af arbejdstidsreglerne enten udgør alvorlige overtrædelser eller meget alvorlige overtrædelser.

Efter vejledningen kan en alvorlig overtrædelse for eksempel være overskridelse af bestemmelsen om den maksimale ugentlige arbejdstid på 60 timer ved i en uge at have arbejdet mellem 65 timer og 69 timer og 59 minutter.

En meget alvorlig overtrædelse er ifølge vejledningen en overskridelse af bestemmelsen om den maksimale ugentlige arbejdstid på 60 timer ved i en uge at have arbejdet 70 timer eller derover.

Ved alvorlige overtrædelser straffes den mobile lønmodtager med en bøde på kr. 1.000 per overtrædelse.

Ved meget alvorlige overtrædelser straffes den mobile lønmodtager med en bøde på kr. 3.000 per overtrædelse.

Virksomheden kan ligeledes straffes for overtrædelser. Ved alvorlige overtrædelser straffes virksomheden med en bøde på kr. 2.000 per overtrædelse, og for så vidt angår meget alvorlige overtrædelser med kr. 6.000 per overtrædelse.

bødeloft

For de mobile lønmodtagere gælder der i henhold til loven et bødeloft. Dette bødeloft gælder samlet set for både overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne og arbejdstidsreglerne. Det vil sige, at der for eksempel ikke skal udmåles bøder for overtrædelse af arbejdstidsbestemmelserne, hvis bødeloftet allerede er nået, for så vidt angår overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne.

Efter bødeloftet kan en bøde til den mobile lønmodtager (for eksempel en chauffør) maksimalt udgøre kr. 30.000 i en kontrolperiode. Virksomhedens samlede bøde kan maksimalt udgøre kr. 60.000 per mobil lønmodtager.

Kontrolperioden er den pågældende dag, hvor føreren (den mobile lønmodtager) standses og de foregående 28 dage og ved kontrol af virksomheden 1 måned.

kontakt os for rådgivning

Hvis du har spørgsmål til arbejdstidsbestemmelserne og kontrollen hermed, er du velkommen til at kontakte NJORD Law Firms transportafdeling. Vi har stor ekspertise inden for al form for regulering af vejtransportbranchen og kan rådgive om, hvordan man sikrer, at man overholder reglerne.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?