Nyhed

Chaufførers arbejdstid: Udsigt til øget kontrol og større bøder i vejtransportsektoren

Transportministeren forventes snart at fremsætte et lovforslag, som noget nyt vil indføre myndighedskontrol med gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde for mobile lønmodtagere i vejtransportsektoren. Udkastet til lovforslaget, som har sin baggrund i EU´s vejpakke, er sendt i høring.

Chaufførers arbejdstid

baggrund for reglerne

Som en del af Vejpakkens vedtagelse blev der med direktiv 2020/1057 indført krav om kontrol af en række bestemmelser i arbejdstidsdirektivet for mobile arbejdstagere ("gummihjulsdirektivet”). Direktivet indeholder blandt andet regler om arbejdstid, pauser og natarbejde for mobile arbejdstagere, og er i dansk ret gennemført ved lov om arbejdstid. Reglerne foreskriver, at en chaufførs gennemsnitlige ugentlige arbejdstid som udgangspunkt ikke må overstige 48 timer i en periode på fire måneder, samt at en chauffør maksimalt må arbejde 60 timer på en enkelt uge. Efter de nuværende regler gælder et krav om, at chaufførens arbejdstid skal registreres af arbejdsgiveren, samt at oplysningerne herom skal opbevares i minimum to år.

foreslåede ændringer

Mulighed for større bøder

Som reglerne er udformet i dag, føres alene myndighedskontrol med kravet om registrering og opbevaring af oplysninger om chaufførers arbejdstid. Derimod føres ikke yderligere kontrol med, om de materielle regler om arbejdstid, pauser og natarbejde som fastsat i loven egentlig overholdes. Forslaget, der er sendt i høring, indeholder en ændring hertil, således at der fremover ligeledes skal føres myndighedskontrol med den gennemsnitlige og maksimale ugentlige arbejdstid, pauser og natarbejde for mobile lønmodtagere i vejtransportssektoren. Kontrol af arbejdstid vil primært ske ved virksomhedskontrol, men vil også i begrænset omfang, hvor teknologi gør det muligt, ske ved vejkontrol.

Kontrol af arbejdstidsregler skal forestås af Færdselsstyrelsen, som ifølge udkastet til lovforslaget skal have en risikobaseret tilgang. Styrelsen skal således føre en kontrol, som er målrettet virksomheder, hvor en eller flere af dens chauffører løbende eller i alvorlig grad har overtrådt køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen. Kontrol af køre- og hviletidsregler forestås allerede i dag af Færdselsstyrelsen i fællesskab med politiet.

Transportministeren foreslår i udkastet til lovforslaget, at overtrædelser af bestemmelserne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, natarbejde og pauser skal kunne sanktioneres på samme vis, som ved overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Udkastet til lovforslaget lægger derfor op til, at man fremover vil kunne straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder, hvis man overtræder arbejdstidsreglerne.

Transportministeriet afviser i udkastet, at bødeloftet på 30.000 kr. til chauffører og på 60.000 kr. til vognmænd, som allerede i dag gælder på området for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, ligeledes bør finde anvendelse ved overtrædelse af arbejdstidsreglerne. Det er i stedet ministeriets opfattelse, at bøder for overtrædelse af reglerne om arbejdstid bør sammenlægges med bøder for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid uden hensyntagen til, at bødeloftet for køre- og hviletidsovertrædelserne er nået. Ifølge udkastet risikerer chauffører og vognmænd derfor at få bøder, som kan blive meget højere end 30.000 kr. eller 60.000 kr.  Kun hvor en sammenlægning af bøderne vil føre til en uforholdsmæssig høj bøde, henset til blandt andet overtrædelsens karakter, vil der være mulighed for at fravige udgangspunktet om sammenlægning af bøderne.

Alle mobile arbejdstagere vil blive omfattet af reglerne

Som reglerne er udformet i dag, kan arbejdsmarkedets parter implementere vejtransportsdirektivets bestemmelse om arbejdstid ved kollektiv overenskomst og hermed til en vis grad undgå at være omfattet af arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid. Transportministeriet foreslår i udkastet, at denne mulighed ophæves, således at loven fremover finder anvendelse på alle mobile lønmodtagere, der deltager i vejtransportaktivitet.

Udkastet til lovforslaget, der som et led i implementeringen af Vejpakken har til formål at udvide den eksisterende vej- og virksomhedskontrol på køre- og hviletidsområdet, forbedre færdselssikkerheden, beskytte føreres arbejdsvilkår samt forebygge konkurrenceforvridninger, havde høringsfrist d. 24. februar 2022.  Forslaget, der fortsat kun er et udkast og endnu ikke er fremsat som et egentligt lovforslag, kan findes her.

NJORDs bemærkninger

Hvis lovforslaget bliver fremsat og vedtaget, skal transportvirksomheder fremover sikre, at man til enhver tid er i stand til at dokumentere overholdelse af arbejdstidsreglerne for at undgå bøder eller fængselsstraf. Som transportvirksomhed skal man derfor allerede nu være opmærksom på, at man beholder de dokumenter, datafiler mv., som kan dokumentere chaufførers arbejdstider ved en potentiel virksomhedskontrol. Transportvirksomheder anbefales herudover at være ekstra opmærksomme på, at man til enhver tid overholder køre- og hviletidsregler, takografforordningen og ændringerne, som følger af EU’s Vejpakke.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen