Nyhed

Overtrædelse af cabotagereglerne - tilbagekaldelse af tilladelser

Når en transportør kommer i karambolage med cabotagereglerne, kan det medføre, at Færdselsstyrelsen tilbagekalder virksomhedens tilladelser til at drive transportvirksomhed. Dette har ikke altid været tilfældet, så det er vigtigt at holde sig for øje, hvornår overtrædelserne af cabotagereglerne har fundet sted.

Vognmand

 

Tilbagekaldelse af tilladelser

Det fremgår af Godskørselsloven, at en godskørselstilladelse kan tilbagekaldes, hvis indehaveren ikke længere må antages at opfylde vandelskravet. Hvis vedkommende i forbindelse med udførelse af erhvervet groft eller gentagne gange har overtrådt nogle af de bestemmelser, der er oplistet i lovens § 12, stk. 1, opfyldes vandelskravet ikke længere. Det gælder blandt andet overtrædelse af færdselslovgivningen, reglerne for farligt gods, reglerne for køretøjets vægt og dimensioner og køre- og hviletidsreglerne.

Vejpakken

I forbindelse med Vejpakken blev der tilføjet yderligere lovgivning. Denne lovgivning skal indgå i de betingelser, som en virksomhed skal opfylde for at leve op til vandelskravet, herunder bl.a. reglerne for cabotagekørsel. 

Implementering i Godskørselsloven  

Tilføjelsen af reglerne for cabotagekørsel er senere blevet implementeret i Godskørselslovens regler om tilbagekaldelse af tilladelser. Det betyder, at transportvirksomheder risikerer at miste deres tilladelser, hvor disse groft eller gentagne gange har overtrådt cabotagereglerne.

Bliver en transportvirksomhed indkaldt til kontrol af Færdselsstyrelsen, og denne har overtrådt cabotagereglerne, vil det være relevant at notere sig, hvornår overtrædelserne har fundet sted. Vær opmærksom på, at implementeringen i godskørselsloven har ikke tilbagevirkende kraft. 

Det følger af det almindelige princip for strafudmåling, at man ikke kan pålægges en strengene straf end den, der var anvendt på tidspunktet for lovovertrædelsen. Cabotagelovovertrædelser, som ligger forud for implementeringen i Godskørselsloven, bør derfor ikke indgå i Færdselsstyrelsens vurdering af, hvorvidt virksomhedens tilladelser skal tilbagekaldes.

NJORDS bemærkning

Har man som transportør modtaget en bøde for ulovlig cabotage, eller er man blevet dømt for medvirken til ulovlig cabotage, er det derfor vores henstilling, at virksomheden holder sig ovenstående problemstilling for øje. Det gælder i forbindelse med fornyelse af tilladelser, eller i tilfælde af, at virksomheden bliver indkaldt til kontrol af Færdselsstyrelsen.

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen