Nyhed

Selvstændige vognmænd og transportvirksomheder straffes også for overtrædelse af arbejdstidsreglerne

Den 25. november stillede vi skarpt på de nye regler om arbejdstid for mobile lønmodtagere. Overgangsperioden er imidlertid også slut for transportvirksomheder og de selvstændige vognmænd, der nu ligeledes straffes med bøde for overtrædelse af reglerne. Er du i tvivl om, hvad der gælder efter Færdselsstyrelsens nye vejledning, så læs med her.

Selvstændige vognmænd og transportvirksomheder straf-fes også for overtrædelse af arbejdstidsreglerne

Overgangsperioden med vejledende kontrol for overtrædelse af arbejdstidsbestemmelserne sluttede den 21. november. Virksomhederne, selvstændige vognmænd og mobile lønmodtagere straffes derfor nu med bøde, hvis reglerne overtrædes. Den 25. november skrev vi en nyhed om reglerne for mobile lønmodtagere – denne nyhed kan findes her: Slut med vejledende kontrol for mobile lønmodtagere.

Bekendtgørelsen indeholder regler om arbejdstid, pauser, natarbejde for transportvirksomheder og selvstændige vognmænd og krav til registrering af arbejdstid samt opbevaring og udlevering af oplysninger om registreret arbejdstid.


Hvordan foregår kontrollen?

Kontrol med arbejdstidsbestemmelserne for selvstændige vognmænd og transportvirksomhederne foregår – ligesom for de mobile lønmodtagere – i forbindelse med vejkontrol og virksomhedskontrol.

Af vejledningen fremgår det, at hvis der i forbindelse med vej- eller virksomhedskontrollen konstateres mange (eller alvorlige) overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen, så øges muligheden/risikoen for, at der foretages en arbejdstidskontrol. Arbejdstidskontrollen vil derfor alene foretages ved de vej- og virksomhedskontroller, hvor der konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen.

Kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne skærpes derfor i særlig grad over for de transportvirksomheder og selvstændige vognmænd, der løbende (eller i alvorlig grad) overtræder køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen.
 

Hvornår er der tale om en selvstændig vognmand?

Det er vigtigt at vide, om man efter loven bedømmes efter reglerne for selvstændige vognmænd, eller om man anses som mobil lønmodtager, idet sanktionerne for overtrædelse af reglerne er forskellige.

I henhold til arbejdstidsbekendtgørelsen, er en selvstændig vognmand den, som deltager i vejtransportaktiviteter, der er omfattet af køre- og hviletidsforordningen. Det kan for eksempel være ejeren af en enkeltmandsvirksomhed eller en direktør i et ApS eller A/S.

Det centrale for bedømmelsen er, om den selvstændige vognmand arbejder for egen regning, og at han ikke er bundet til en arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt eller andet hierarkisk arbejdsmæssigt forhold. Den selvstændige vognmands indkomst afhænger direkte af sit overskud.
 

Hvilke sanktioner kan pålægges en selvstændig vognmand og transportvirksomhederne?

Overtrædelse af arbejdstidsbestemmelserne straffes med bøde, og bødestørrelsen tager afsæt i overtrædelsens grovhed.

Efter vejledningen kan en alvorlig overtrædelse for eksempel være overskridelse af bestemmelsen om den maksimale ugentlige arbejdstid på 60 timer ved i en uge at have arbejdet mellem 65 timer og 69 timer og 59 minutter.

En meget alvorlig overtrædelse er ifølge vejledningen en overskridelse af bestemmelsen om den maksimale ugentlige arbejdstid på 60 timer ved i en uge at have arbejdet 70 timer eller derover.

Falder man ind under den gruppe, der som beskrevet ovenfor defineres som selvstændig vognmand, er man omfattet af den samme bødetrappe som den der gælder for virksomhederne. Det vil sige, at der som udgangspunkt straffes med det dobbelte beløb af, hvad den mobile lønmodtager straffes med.

Ved alvorlige overtrædelser betyder det, at der straffes med en bøde på kr. 2.000 per overtrædelse, og ved meget alvorlige overtrædelser bøde på kr. 6.000 per overtrædelse.

For så vidt angår transportvirksomhederne er det vigtigt, at man er opmærksom på, at man som arbejdsgiver pålægges bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke nødvendigvis kan henføres til arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsomt.
 

Bødeloft

I henhold til bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, gælder der et samlet bødeloft i forbindelse med overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen, køre- og hviletidsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd.

Når ejeren eller brugeren af køretøjet er identisk med føreren, gælder der et bødeloft for en virksomhed på kr. 60.000 over en kontrolperiode.

Kontrolperioden er den pågældende dag, hvor føreren standses og de foregående 28 dage og ved kontrol af virksomheden 1 måned. I forbindelse med kontrol med den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid svarer perioden til referenceperioden for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, dvs. en periode på enten 4 eller 6 måneder.
 

Krav til registrering og opbevaring af oplysninger om registreret arbejdstid

Efter bekendtgørelsen om arbejdstid for selvstændige vognmænd, skal den selvstændige vognmand registrere alt sin arbejdstid.

Det betyder, at der for så vidt angår selvstændige vognmænd, skal registreres administrativt arbejde, der specifikt knytter sig til en konkret transport, eksempelvis fakturering m.v. Generelt administrativt arbejde, der ikke specifikt knytter sig til en konkret transport, er ikke omfattet af arbejdstidsreglerne.

Den registrerede arbejdstid skal opbevares i 2 år + 6 måneder.
 

Kontakt os for rådgivning

Hvis du har spørgsmål til arbejdstidsbestemmelserne og kontrollen hermed, er du velkommen til at kontakte Njord Law Firms transportafdeling. Vi har stor ekspertise inden for al form for regulering af vejtransportbranchen og kan rådgive om, hvordan man sikrer, at man overholder reglerne.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?