Nyhed

Østre Landsret: Groft uagtsomt at efterlade gods ubevogtet

Det var groft uagtsomt af en transportør at efterlade gods i en presenningtrailer på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads. Det er konklusionen, efter Østre Landsret i sidste uge stadfæstede en tidligere afgørelse fra Sø- og Handelsretten. Denne principielle dom har betydning for, i hvilken udstrækning en vejtransportør bør undersøge, om gods er tyveritækkeligt.

Den lange række af retssager om grov uagtsomhed for vejtransportører ved tyveri fortsætter med Østre Landsrets seneste afgørelse. Aktiviteten indenfor denne type sager er forståelig, da grov uagtsomhed fra transportørens side medfører, at denne hæfter ubegrænset for tab opstået under transporten.

I transportbranchen blev det bemærket, da Sø- og Handelsretten ved dom af 11. oktober 2016 afgjorde, at en vejtransportør havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af bærbare computere under parkering af en presenningtrailer på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads i Hamborg.

I dommens begrundelse udtalte Sø- og Handelsretten, at transportøren havde handlet groft uagtsomt alene på grund af henstillingen af traileren, uanset hvad der var aftalt mellem parterne herom og uanset hvilket kendskab transportøren havde til, om godset var tyveritækkeligt. Afgørelsen stred mod retspraksis på området og havde omfattende negative konsekvenser for den praktiske udførelse af vejtransport i dag.

Dommen blev anket til Østre Landsret, som nu har stadfæstet afgørelsen – dog med en anden begrundelse som effektivt fejer Sø- og Handelsrettens begrundelse af banen. Med sin afgørelse bringer Østre Landsret retspraksis om grov uagtsomhed tilbage på sporet.

Gods stjålet fra parkereret trailer – er det groft uagtsomt?

Ved vurderingen af, om en vejtransportør har handlet groft uagtsomt i forbindelse med tyveri fra en parkeret trailer, skal der i henhold til Højesterets praksis på området lægges vægt på følgende forhold:

a. Parternes aftale. Har ordregiveren købt og betalt for en almindelig stykgodsbefordring, er det en sådan, ordregiveren som udgangspunkt må påregne at få. Har ordregiveren ikke givet særlige instruktioner, kan godset derfor behandles som almindeligt stykgods, medmindre fragtføreren vidste, at godset var særligt tyveritækkeligt og derfor fordrede særlige forholdsregler, eller det må anses for groft uagtsomt, at fragtføreren ikke var bekendt hermed.

På dette grundlag må det herefter vurderes,

b. om stedet hvor vogntoget parkeres kan karakteriseres som en risikozone, om parkeringen er begrundet i transportmæssige hensyn, om traileren har faste sider eller alene er overdækket med presenning, og om parkeringen således har medført en betydelig risiko for godset.

I den sammenhæng skal det dog indgå i vurderingen,

c. at chaufføren ikke har nogen selvstændig pligt til at undersøge godsets karakter, herunder nærmere undersøge betydningen af uklare angivelser herom i fragtbrev. Det forhold at godsets art fremgår af pakkelister, delivery notes, tolddokumenter eller andre med godset følgende dokumenter, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at forpligte fragtføreren til at tage særlige forholdsregler, når ordregiveren ikke har givet klar information om godsets tyveritækkelighed eller instruktioner om særlige sikkerhedsforskrifter.

Burde transportøren have undersøgt godsets værdi?

I denne sag var godset betegnet som ”COMPUTER EQUIPM” i CMR-fragtbrevet for transporten, som desuden var anmærket ”*** KATEGORI B ***”. Det samme var tilfældet for langt hovedparten af de mere end 130 transporter, som transportøren udførte for den samme ordregiver mellem oktober 2012 til september 2014.

Anmærkningen var en henvisning til en sikkerhedsmanual om transport af højværdigods udarbejdet af ordregiveren, som transportøren dog bestred at have modtaget. Desuden havde transportøren ved udførelsen af en transport i 2013 for samme ordregiver og under tilsvarende omstændigheder været udsat for tyveri af bærbare computere.

Østre Landsret begrundede sin afgørelse om, at transportøren havde handlet groft uagtsomt, med at (i) gods og presenningtrailer blev henstillet over en weekend på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads beliggende i et industrikvarter, samt at (ii) transportøren ud fra sin viden i sagen burde have fået afklaret, hvad kategoriseringen af godset som ”Kategori B”-gods indebar.

Begrundelsen må fortolkes således, at den samlede information, der var til rådighed for transportøren – beskrivelsen af godset og anmærkningerne i fragtdokumentationen, samt at det var klart fra det tidligere tyveri, at godset kunne indeholde bærbare computere – medførte at transportøren havde handlet groft uagtsomt ved ikke at undersøge godsets indhold nærmere, herunder ved at bede ordregiveren bekræfte om godset var tyveritækkeligt.

NJORDs anbefalinger

Det beror fortsat på en konkret vurdering, om en transportør har handlet groft uagtsomt. Af de seneste årtiers danske afgørelser om, hvorvidt en transportør har udvist grov uagtsomhed ved eksempelvis at henstille gods, er der dog blevet fastlagt en række faktorer, som domstolene lader indgå i denne vurdering.

Dommen fra Østre Landsret illustrerer hvilke elementer, som kan være relevante ved bedømmelsen af, om en transportør burde have undersøgt godsets karakter, eller om godset kunne blive transporteret som almindeligt stykgods. Vi anbefaler, at transportører nøje vurderer den foreliggende information om godset. I tilfælde af tvivl om godsets karakter bør ordregiveren og/eller afsenderen anmodes om at bekræfte dette.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?