Nyhed

Rapidsped-afgørelsen: EU-Domstolen fastslår, at diæter kan tælle med i chaufførers lønopgørelse ved udstationering

EU-Domstolen afsagde den 8. juli 2021 dom i Rapidsped-sagen (C-428/19), som følge af en præjudiciel forespørgsel vedrørende fortolkningen af udstationeringsdirektivet. Spørgsmålene for EU-Domstolen var blandt andet, om udstationeringsdirektivet finder anvendelse på international godstransport, og om udbetalte diæter skal tælle med i chaufførers lønopgørelse.

chaufførers lønopgørelse ved udstationering

Sagens baggrund

Tre lastbilchauffører (OL m.fl.) var ansat ved det ungarske selskab Rapidsped, hvor de til dels udførte national transport, men havde som primær opgave at udføre international godstransport uden for Ungarn. I deres ansættelsesperiode blev chaufførerne primært udstationeret til Frankrig. Ved påbegyndelsen af hver udstationering fik chaufførerne udleveret en erklæring fra Rapidsped, hvor det fremgik, at chaufførerne ville få udbetalt en timeløn på 10,40 EUR – en timeløn over den franske mindsteløn indenfor transportsektoren (på 9,76 EUR pr. time). Imidlertid fik chaufførerne i 2018 alene udbetalt en løn svarende til 3,24 EUR pr. time.

Chaufførerne anlagde derfor sag mod deres arbejdsgiver i Ungarn med påstand om, at Rapidsped skulle betale chaufførerne en timeløn svarende til den franske mindsteløn.

Rapidsped udbetalte ligeledes diæter til chaufførerne, hvis størrelse blev bestemt af udstationeringernes varighed. Ifølge Rapidsped udgjorde de en del af chaufførernes løn, så forskellen mellem den franske minimumsløn (9,76 EUR pr. time) og timelønnen som chaufførerne faktisk modtog i 2018 (3,24 EUR pr. time) var dækket af diæterne. 

Spørgsmålene som blev forelagt EU-Domstolen var blandt andet:

  1. Om udstationeringsdirektivet (direktiv 96/71) finder anvendelse på international godstransport
  2. Om chaufførerne kunne anlægge sagen om udbetaling af fransk mindsteløn ved en ungarsk domstol
  3. Om de udbetalte diæter kunne anses for at udgøre en del af chaufførernes løn
     

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen fastslog først og fremmest, at udstationeringsdirektivet finder anvendelse på levering af tjenesteydelser over grænserne indenfor vejtransportssektoren (præmis 34-36). EU-Domstolen henviste i denne forbindelse til dens dom i sag C-815/18, hvor den allerede havde slået fast, at udstationeringsdirektivet finder anvendelse indenfor vejtransportsektoren. 

Herefter fastslog EU-Domstolen, at de pågældende chauffører kunne anlægge sagen mod deres ungarske arbejdsgiver ved en ungarsk domstol. Chaufførerne kunne således anlægge sagen mod Rapidsped ved en ungarsk domstol med påstand om betaling af en fransk mindsteløn for det arbejde, de havde ud-ført i Frankrig.

EU-Domstolen tog herefter stilling til, om de udbetalte diæter kunne anses for at udgøre en del af chaufførernes løn. Hvis det ikke var tilfældet, ville Rapidspeds lønudbetaling ikke have været i overensstemmelse med udstationeringsreglerne. 
EU-Domstolen fandt, at der bør skelnes mellem (1) diæter, som udgør en ydelse, der specifikt vedrører udstationeringen, fx hvor diæternes størrelse afhænger af udstationeringens varighed, og (2) diæter, der snarere har karakter af en godtgørelse for faktisk afholdte udgifter i forbindelse med udstationeringen, fx udgifter til rejse, kost og logi. 

Kun i førstnævnte tilfælde, hvor diæterne er fastsat på baggrund af varigheden af chaufførernes udstationering, udgør disse en del af mindstelønnen (udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 7).

EU-Domstolen bemærkede, at diæter med en fast og progressiv karakter synes at udgøre en kompensation for de ulemper, der følger af, at chaufføren ved udstationering befinder sig langt fra deres sædvanlige opholdssted (præmis 50). Disse typer af diæter skal ikke blot betragtes for at være godtgørelse for faktisk afholde udgifter, men skal derimod anses for at være en del af chaufførernes løn.

I Rapidsped lod EU-Domstolen det være op til den nationale ret at efterprøve, hvordan diæterne skulle kategoriseres, og om de skulle medregnes i chaufførernes mindsteløn (efter artikel 3, stk. 7). 

NJORDs bemærkninger

Med Rapidsped-afgørelsen er det – i overensstemmelse med tidligere praksis – blevet slået fast af EU-Domstolen, at udstationeringsdirektivet finder anvendelse på international vejtransport, så chauffører har ret til et vist lønminimum, når de kører uden for deres sædvanlige arbejdsområde.

Med afgørelsen er det ligeledes blevet slået fast, hvornår diæter kan medregnes som en del af lønnen, og hvornår de ikke kan. Hvis du udbetaler diæter (som arbejdsgiver) eller modtager diæter (som arbejdstager), skal du være opmærksom på, om diæterne skal medregnes i lønnen, eller om de kun betales i forbindelse med faktisk afholdte udgifter. Hvis det sidste er tilfældet, og diæter alligevel medregnes som løn, skal det sikres, at den udbetalte løn stadig stemmer overens med udstationeringsdirektivets regler om mindsteløn.

Udstationeringsreglerne vil blive genstand for øvrige særlige regler, når direktiv 2020/1057 som en del af vejpakken bliver implementeret i Danmark senest den 2.2.2022. NJORD Law Firm yder rådgivning i relation til både de nugældende udstationeringsregler og de ændringer, der vil følge af vejpakken.  

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret på transportjuraen