23.04.2020

Nyhed

Fokus på vejbenyttelsesafgift – OBS!

Man har på det seneste kunne læse nyheder om, at der udstedes mange bøder for manglende betaling af vejbenyttelsesafgift. Når politiet udsteder bøder i sager om manglende vejbenyttelsesafgift anvender de SKAT ´s særlige vejledning herom. Vejledningen er netop blevet præciseret efter domstolene i to forskellige sager udtalte, at der ikke var hjemmel til absolut kumulation ved flere tilfælde af manglende vejbenyttelsesafgift, sådan som det fremgik af SKAT´s vejledning. Spørgsmålet er imidlertid, om den præciserede vejledning tilstrækkeligt afhjælper de problemer, der blev påpeget af domstolene?

Stor vækst i sager om ubetalt vejbenyttelsesafgift

Ifølge Tungvognscenter Syd ses der i øjeblikket en stor vækst i sager om manglende eller ugyldig vejbenyttelsesafgift. Det skyldes blandt andet, at der efter en opdatering af politiets it-system kan gennemføres en mere effektiv kontrol af udenlandske køretøjers afgiftsbetaling. I forbindelse med den store tilgang af denne type sager, er det relevant at overveje, hvordan sagerne håndteres af politiet.

Politiets tilgang til strafudmålingen i sager om ubetalt vejbenyttelsesafgift

Ved tungvognskontrol vil politiet undersøge, om der er betalt vejbenyttelsesafgift for det pågældende køretøj. Manglende betaling af vejbenyttelsesafgift udløser som udgangspunkt en bøde på 2.500 kr., og der udstedes et bødeforelæg til transportvirksomheden på stedet. Hvis der ikke er betalt gyldig afgift, vil politiet ofte også undersøge, hvor mange gange køretøjet har benyttet det afgiftspligtige vejnet uden korrekt afgiftsbetaling. Ifølge SKAT´s vejledning skal den sædvanlige bøde på 2.500 kr. herefter ganges op i henhold til, hvor mange gange køretøjet har benyttet de danske veje uden gyldig afgiftsbetaling. Denne tilgang til strafudmålingen ved samtidig pådømmelse af flere strafbare forhold betegnes i strafferetten som absolut kumulation.

Absolut kumulation kræver hjemmel

Udgangspunktet for strafudmålingen i dansk strafferetspleje er modereret kumulation. Modereret kumulation indebærer, at straffen for flere overtrædelser af samme karakter ikke vokser i samme takt som antallet af overtrædelser. I stedet udmåles der en samlet bøde under hensyntagen til sagens samlede omstændigheder, herunder – men ikke begrænset til - antallet af lovovertrædelser. Rationalet er, at det herved sikres, at straffen står i rimeligt forhold til lovovertrædelserne (det såkaldte proportionalitetskrav). Absolut kumulation anvendes omvendt kun i særlige tilfælde i den danske strafferetspleje og forudsætter ofte en udtrykkelig lovhjemmel. En sådan lovhjemmel findes i Færdselsloven på grund af den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med visse tilfælde af kørsel i strid med færdselslovgivningen. Østre Landsret har i en dom af 28. oktober 2019 slået fast, at der imidlertid ikke findes en tilsvarende hjemmel til absolut kumulation i sager om manglende vejbenyttelsesafgift, der er reguleret af Vejbenyttelsesafgiftsloven. Østre Landsrets afgørelse er efterfølgende fulgt af Retten i Roskilde i en dom i en lignende sag af 26. februar 2020.

Løser SKAT´s præciserende vejledning problemet?

I SKAT´s nye vejledning af 25. marts 2020 har SKAT anført, at den hidtidige praksis om absolut kumulation for manglende vejbenyttelsesafgift måtte ændres i lyset af domstolenes udtalelser i de omtalte sager. Den nye vejledning fra SKAT angiver derfor, at den samlede bøde skal nedsættes med 1/3 ved samtidig behandling af sager med over 10 forhold. Til gengæld opretholder SKAT sin anbefaling om, at der – til trods for manglende hjemmel - anvendes absolut kumulation i sager med op til 10 forhold.

NJORD Law Firms bemærkninger

Det er NJORD Law Firms vurdering, at SKAT´s nye vejledning ikke løser problemet med politiets strafudmåling i sager, hvor et køretøj har kørt uden gyldig vejbenyttelsesafgift flere gange inden for en kortere periode. Selvom det er sædvanligt, at der på færdselsområdet udstedes bøder til de tunge køretøjer efter princippet om absolut kumulation, er det centralt, at dette ikke gør sig gældende for anden regulering af de tunge køretøjer, hvor der ikke er den samme sikkerhedsrisiko at tage hensyn til. Der er derfor fortsat risiko for, at politiet på grund af SKAT´s vejledning udløser uproportionale bøder for manglende vejbenyttelsesafgift.

Hos NJORD Law Firm bistår vores team inden for transport både danske og udenlandske klienter med bødesager og andre straffesager på tungvognsområdet. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Seneste nyheder

Ændring af 15%-reglen for familieoverdragelser mindsker økonomisk fordel

Skatteministeriet lægger op til en væsentlig ændring af den såkaldte 15%-regel ved familieoverdragelser. Forældre vil således kunne overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering efter den 1. juli 2020.  Ændringen betyder, at man fremover får en mindre økonomisk fordel ved familieoverdragelser, da det forventes, at ejendomsvurderingerne vil stige mærkbart.

EDPB har udstedt nye retningslinjer om samtykke

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) udstedte nye retningslinjer om samtykke den 4. maj 2020, som erstatter de ældre retningslinjer fra 2018, så de stemmer overens med databeskyttelsesforordningens (GDPR) bestemmelser. EDPB’s nye retningslinjer har ikke medført væsentlige ændringer, men er flere steder blevet præciseret og uddybet - der er blandt andet blevet tilføjet retningslinjer om samtykkekravet i relation til cookie-walls.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu